ให้ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อเลือกประธาน ส.น.ช. โดยอิสระ

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ๖ องค์กรเสนอให้ตัวแทนที่เป็น ส.น.ช.เลือกประธานฯ โดยอิสระและอาจพิจารณาเสนอหรือเลือกบุคคลอื่นนอกจากผู้ที่ตกเป็นข่าวด้วย นอกจากนี้ ยังแสดงความเป็นห่วงการเลือกผู้แทนวิชาชีพสื่อสาขาวิทยุและโทรทัศน์ไปเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ว่าอาจถูกครอบงำโดยสื่อภาครัฐและทุนขนาดใหญ่

“ให้ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อเลือกประธาน ส.น.ช. โดยอิสระ”

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ๖ องค์กรเสนอให้ตัวแทนที่เป็น ส.น.ช.เลือกประธานฯ โดยอิสระ และอาจพิจารณาเสนอหรือเลือกบุคคลอื่นนอกจากผู้ที่ตกเป็นข่าวด้วย นอกจากนี้ ยังแสดงความเป็นห่วงการเลือกผู้แทนวิชาชีพสื่อสาขาวิทยุและโทรทัศน์ไปเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ว่าอาจถูกครอบงำโดยสื่อภาครัฐและทุนขนาดใหญ่

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเปิดเผยวันนี้ (๒๓ ต.ค.) ถึงผลการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ๖ องค์กรได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นเรื่องผู้ที่เหมาะสมเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.น.ช.) เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง ๓ คนใช้ในการพิจารณาลงคะแนนเลือกประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต้องมีความสามารถในการดูแลให้การออกกฎหมายต่างๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังควรมีความเป็นอิสระ แต่ต้องมีความกล้าหาญในการชี้ถูกชี้ผิดและไม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะให้ผู้แทนองค์กรวิชาชีพในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเลือกประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างเป็นอิสระ โดยอาจพิจารณาเสนอหรือเลือกบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสมนอกเหนือจากบุคคลที่ตกเป็นข่าวว่าจะได้รับการเสนอชื่อเป็นประธาน อาทิ นายสุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสุจิต บุญบงการ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนางจุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ฯลฯ ได้ด้วย

นายชวรงค์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาข้อเสนอของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ที่เสนอให้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเลือกผู้แทนสื่อมวลชนสาขาหนังสือพิมพ์จำนวน ๑๕ คน และให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จัดให้ผู้แทนสื่อมวลชนสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เลือกกันเองให้เหลือสาขาละ ๑๕ คน เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ โดยเห็นว่าในส่วนของหนังสือพิมพ์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่มีข้อน่ากังวลในส่วนของสาขาวิทยุและโทรทัศน์ที่หากวิธีการเลือกกันเองไม่เหมาะสม อาจจะมีการจัดตั้งหรือบล็อกโหวตของกลุ่มสื่อมวลชนภาครัฐและกลุ่มทุนสื่อมวลชนขนาดใหญ่ ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในการเลือกคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ดังนั้น จึงมีมติให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องติดตามกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติในส่วนนี้โดยใกล้ชิดต่อไป

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๙

ที่มา : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย www.thaibja.org

Be the first to comment on "ให้ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อเลือกประธาน ส.น.ช. โดยอิสระ"

Leave a comment

Your email address will not be published.