BIG BANG สยาม 2548 รวมพลคนรักประเทศไทย

หากเราต้องเปลี่ยนแปลง “การเมือง” แบบใหม่ประชาชนต้องเป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์ว่า เราต้องการเห็นอนาคตของเมืองเป็นอย่างไร พร้อมทั้งเสนอยุทศาสตร์ที่เป็นไปได้ในการทำภาพอนาคตของประเทศไทยให้เป็นจริง…

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ BIG BANG บางกอก ๒๕๔๗ “รวมพลคนรักกรุงเทพ” ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2547 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร พบว่าสาระสำคัญที่เครือข่ายรวมพลคนกรุงเทพฯ ได้ร่วมเสนอประเด็นหนึ่งในหกประเด็นที่น่าสนใจคือ ประเด็นทางด้านการเพิ่มละสร้างสรรค์ปริมณฑลพลเมือง ซึ่งเครือข่ายเห็นร่วมกันว่าควรควรผลักดันให้เกิดเวทีพบปะของภาคประชาชนในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและภาคประชาชน รวมทั้งการเชื่อมร้อยเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆให้ครอบคลุมทั้งในระดับชุมชน เขต เมื่อเครือข่ายภาคประชาชนเข้มแข็งก็จะสามารถกำหนดนโยบาย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้

ต่อมาเครือข่ายรวมพลคนรักกรุงเทพฯได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันอีกหลายครั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเวทีเครือข่าย ได้แก่

1. การประชุม “การประชุมร้อยผู้ว่าก็แก้ปัญหากรุงเทพไม่ได้” ในวันที่24 กรกฎาคม 2547 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันทิพย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การปะชุม “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 9 กันยายน 2547” ณ หอประชุมเมืองทองธานี บางกอกฟอรั่ม ในฐานะศูนย์ประสานงานรวมพลคนรักกรุงเทพฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ จัดการประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย ห้อง 6 “การเมืองภาคประชาชนกับปริมณฑลสาธารณะ” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนทึ่เอาธุระกับบ้านเมือง เพื่อร่วมผลักดันเรื่องนี้สู่การปฏิบัติ จำนวน 150-200 คน

3. การแถลงข่าวผลการจัดประชุม BIG BANG บางกอก ๒๕๔๗ “รวมพลคนรักกรุงเทพ” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2547 ณ สถาบันรามจิตติ อาคาร มศว.5 ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์

4. การประชุม “ร่วมติดตามนโยบายภาคประชาชนให้เป็นจริงของเครือข่าย BIG BANG ๒๕๔๗รวมพลคนรักกรุงเทพฯ” วันที่ 15 กันยายน 2547 ณ ห้องประชุมเทพพนมเมืองแมน คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5. การประชุม “ร่วมติดตามนโยบายภาคประชาชนให้เป็นจริงของเครือข่าย BIG BANG 2547 รวมพลคนรักกรุงเทพฯ” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และที่สำคัญคือ ผู้แทนเครือข่ายรวมพลคนรักกรุงเทพฯ ได้เข้าผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ พร้อมคณะที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 เพื่อนำเสนอผลสรุปจากการประชุม Big Bang บางกอก 2547 “รวมพลคนรักกรุงเทพฯ” ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้ให้ความสำคัญกับผลสรุปจากการประชุมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการร่วมพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่และยั่งยืน จนกระทั้งผู้ว่าราชการฯ และคณะที่ปรึกษาได้เชิญผู้แทนเครือข่ายรวมผลคนรักกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาถึงทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการบริหารราชการกรุงเทพฯ ซึ่งได้มีผู้แทนเครือข่ายเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารราชการกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องหลายครั้ง อาทิ วันที่ 18 ตุลาคม วันที่ 3 และ 17 พฤศจิกายน 2547

เพื่อให้กระบวนการขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องโดยเฉพาะการร่วมกำหนดทิศทางกำหนดการพัฒนาบ้านเมือง Big Bang สยาม 2547 จึงจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การเมืองแบบเก่า โดยการใช้วาระการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 เป็นบททดลองทางการเมืองภาคประชาชนเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ใดๆ ของสังคมทั่วโลกจะเกิดขึ้นได้ “เมื่อประชาชนผู้ถูกปกครอง ต้องการเห็นทางเลือกใหม่ของชีวิตและสังคม และมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างหนักแน่นจริงจัง ความเป็นจริงใหม่ก็จะเกิดขึ้นทันที”

หากเราต้องเปลี่ยนแปลง “การเมือง” แบบใหม่ประชาชนต้องเป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์ว่า เราต้องการเห็นอนาคตของเมืองเป็นอย่างไร พร้อมทั้งเสนอยุทศาสตร์ที่เป็นไปได้ในการทำภาพอนาคตของประเทศไทยให้เป็นจริง

ครั้งนี้เราในฐานะภาคประชาชน เราจะร่วมกำหนดเส้นทางและภาพอนาคตของพวกเราเองผ่านเวทีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองภาคประชาชน หรือ Big Bang สยาม 2547 ที่จะจัดมให้มีขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานครที่จะเป็นเวทีสุกท้ายในวันที่ 29 มกราคม 2548 ณ ห้องประชุม 1-3 โรงแรมปรินท์พาเลสโบ๊เบ๊ และทีมงานจะนำผลการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวไปสังเคราะห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรในรูปนโยบายภาคประชาชนต่การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และกำหนดวิถีชีวิต สังคม และประเทศ รวมทั้งการร่วมติดตามเพื่อให้นโยบายดังกล่าวเป็นจริง

เครือข่ายรวมพลคนรักกรุงเทพฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านที่ได้เคยเข้าร่วมผลักดัน Big Bang กรุงเทพฯ 2547 ร่วมกันมาแล้ว ได้มาร่วมแรงร่วมใจเพื่อการขับเคลื่อน Big Bang สยาม 2547 ร่วมกันอีกครั้ง โดยเราจะจัดให้มีการประชุมเครือข่ายรวมพลคนรักกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมการประชุม Big Bang สยาม 2547 ในส่วนของกรุงเทพฯ ในวันที่ 8 มกราคม 2548 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านสมารถสำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานงานรวมพลคนรักกรุงเทพฯ

เลขที่ 104-106ถนนแพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หรือ

โทรศัพท์ (02) 228-1362-3 โทรสาร (02) 228-1362 หรือ (01) 325-6323 หรือ (01) 996-5575 หรือที่ Gaemchoei@yahoo.com / Srimi-t@hotmail.com นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดของการประชุมทุกครั้งที่อ้างอิงได้ที่ www.big-bangkok.com

Be the first to comment on "BIG BANG สยาม 2548 รวมพลคนรักประเทศไทย"

Leave a comment

Your email address will not be published.