Inspiring Thailand : สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อประเทศไทยในมิติใหม่

เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕

Thailand Development Forum : TD Forum 15

“แผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนพลังประชาสังคม ปฏิรูปประเทศไทยในยุค คสช.”

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก ๓ ชั้น ๔ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

***********

“Inspiring Thailand : สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อประเทศไทยในมิติใหม่”

โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

Be the first to comment on "Inspiring Thailand : สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อประเทศไทยในมิติใหม่"

Leave a comment

Your email address will not be published.