Press : ปฏิรูประบบตรวจสอบ ขจัดคอร์รัปชั่น

 

นพ.พลเดช    ปิ่นประทีป  เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) กล่าวว่าข้อเสนอภาคประชาชนจากการจัดทำเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Forum : TD Forum) ย้ำถึงสถานการณ์ของประเทศไทยที่ในขณะนี้มีความจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูประบบตรวจสอบขจัดคอรัปชั่นอย่างเร่งด่วนและต้องไม่ปฏิรูปแบบหลงทาง  เพราะคดีคอรัปชั่นมีการสะสมมาจากการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการปราบปรามแก้ปัญหา โดยสังคมควรตระหนักว่าในบรรดาข้อเสนอเพื่อการแก้ปัญหาคอรัปชั่นในประเทศไทยที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเป็นสิบเป็นร้อยมาตรการนั้น แนวทางสำคัญมีอยู่ 3 มาตการใหญ่ที่ควรทำอย่างเร่งด่วนได้แก่ 

              1) ต้องเสริมสร้างและใช้พลังทางสังคมเพื่อต่อต้านคอรัปชั่น โดยต้องผลักดัน (ร่าง) พ...กองทุนสนับสนุนการป้องกันทุจริต  ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือของสังคมในการให้ทุนสนับสนุนการต่อต้านทุจริตแบบเดียวกับกองทุนสสส. แต่ทำหน้าที่เรื่องเดียว คือเรื่อง สร้างธรรมาภิบาล ต้านทุจริต  มีที่มาของเงินกองทุนจากส่วนแบ่งที่ยึดทรัพย์ได้จากการทุจริตจนคดีสิ้นสุดแล้ว แบ่ง 25 % เข้ากองทุนนี้  คดีทุจริตที่ว่านี้ให้มาจากฐานความผิดใน 4 ...ที่เกี่ยวข้องคือ 1) ... ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ป...)    2) พ...ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 3) พ.ร.บ.การค้ามนุษย์ คือการค้าทางเพศ การค้าขายแรงงานทาส และ 4) พ...ยาเสพติด  คือถ้าถูกยึดทรัพย์ด้วยกฎหมายเหล่านี้ก็เข้าข่าย  

2) ต้องใช้มาตรการทางภาษีอากร  เสนอให้ใช้มาตรการทางภาษี ตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง กำหนดให้มาตรฐานนักการเมืองต้องเป็นผู้มีอาชีพสุจริตและเสียภาษีเงินได้ โดยจะต้องมีประวัติบันทึกการเสียภาษีเงินได้ประจำปี ภงด. ย้อนหลังไป 10 ปีว่าเสียภาษีไปเท่าไร สอดคล้องกับรายได้และทรัพย์สินหรือไม่ ที่สำคัญแนวทางนี้ ป.ป.ช.สามารถเอาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลการยื่นแสดงบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ว่ามีความสมเหตุสมผลกับรายได้หรือไม่

3) ต้องปฏิรูประบบงานปราบปรามการทุจริต   สถิติคดีที่เข้ามาสู่ระบบป...จากปี  2546-2550 ...แถลงว่ามีเหลือคดีค้างเพิ่มขึ้นจาก 4,975 คดีเป็น 11,578  คดี ซึ่งคิดเป็นอัตราพอกพูนประมาณ  1,650 คดีต่อปี   ต่อมาในปี 2551 มีการมอบหมายคดีตามภารกิจให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)ไปจำนวน 5,900 คดี คงเหลือกับ ป... เพียง 5,650 คดีเท่านั้น  แต่ล่าสุดจนถึงปัจจุบัน นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. และนายวิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช. ระบุว่า ผลงานด้านปราบปรามทุจริตในปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนคดีที่รับใหม่ 866 คดี รวมกับคดีเดิมที่ค้างอยู่ 8,581 คดี  จึงเป็น 9,447 คดี เกือบกลับไปเท่าเดิมปี 2550อีกแล้ว การบริหารจัดการกับคดีคั่งค้างเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดที่ต้องปฏิรูปทั้งระบบ

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอต่อกรณีของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป...) ที่เห็นว่าควรจะมีการยุบรวม ป...ให้กลับมาอยู่กับ ป...ใหม่หรือไม่ก็ไปอยู่กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การดำเนินคดีต่างๆได้เป็นอิสระปลอดพ้นจากการเมือง เนื่องจาก ป..ท ขณะนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรม คดีที่รับมอบหมาย กว่า 5พันกว่าคดีแทบจะคืบหน้า  ที่สำคัญ ป...ไม่มีพนักงานสอบสวนของตัวเอง จึงต้องหันกลับไปพึ่งพาพนักงานสอบสวนของตำรวจ (สตช.) เสียอีก

ผมเห็นด้วยข้อเสนอการขยายอายุความของ ป... แต่นั่นยังไม่ใช่การปฏิรูป  แนวคิดนี้ถ้าคนตามไม่ทันก็ดูเหมือนจะดี  ที่ ปปช.สอบตก เพราะระบบภายในของเค้า  การที่มี ป...(กรรมการป... จังหวัด)  มันผิดทาง แต่ต้องทำตามกฎหมายบังคับ เป็นกรณีที่น่าศึกษาเปรียบเทียบกับ สตง. เพราะ สตง.จะไม่มีหน่วยงานย่อยลงไปถึงจังหวัดหรอก จะมี สตง.ระดับเขต ซึ่งเขตจะดูหลายจังหวัดแล้วบุคคลากรของระดับเขต ที่เหนือจังหวัดจะทำให้พ้นจากการครอบงำของอิทธิพลระบบอุปถัมภ์  เกือบทุกจังหวัดมีอิทธิพลนี้ครอบอยู่หมด จังหวัดไหนจังหวัดนั้น เพราะฉะนั้นจะตั้งหน่วยงานอิสระอะไร เช่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไปตั้งในระดับจังหวัดก็เสร็จหมด เพราะจะได้คนของระบบอุปถัมภ์ขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าเหนือระดับจังหวัดขึ้นมาจะหลุดจากระบบได้เป็นส่วนใหญ่   ผมถึงบอกว่ารูปแบบ สตง. มีประสิทธิภาพมากกว่า แทนที่ ปปช.จะเลียนแบบ กลับกลายเป็นเลียนแบบ กกต.ที่เป็นปัญหา นพ.พลเดช ระบุ และกล่าวว่าการพอกหางหมูของคดีของ ป...ที่มีการสะสมอย่างรวดเร็วในห้วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้แนวทางการปฏิรูประบบตรวจสอบขจัดคอรัปชั่นของชาติเป็นไปได้ยาก  จึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่หน่วยงาน ป...จะต้องมีการปฏิรูปองค์กรไปพร้อมกันด้วย.

ล้อมกรอบ ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวเสนอแนะความเห็นการพัฒนาประเทศไทยผ่าน facebook ชื่อ ภาคีพัฒนาประเทศไทย  http://on.fb.me/1mxa3Jr

Be the first to comment on "Press : ปฏิรูประบบตรวจสอบ ขจัดคอร์รัปชั่น"

Leave a comment

Your email address will not be published.