สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ โดย คุณหมอพลเดช ปิ่นประทีป

 

พี่น้องชาวสุชน คนใฝ่ดี และ ภาคีเครือข่ายปฏิรูปเพื่อสังคมสุขภาวะทั่วประเทศ ครับ

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง อันพลิกผันสั่นสะเทือนไปด้วยกันทั้งโลก ตลอดช่วงเวลาในปีเก่าที่กำลังจะพ้นผ่าน  ปี ๒๕๖๐ ที่มารออยู่ข้างหน้า ก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง การก่อการร้าย และพิบัติภัยธรรมชาติ

แต่ทว่า ผมกลับมองประเทศไทยอย่างมีความหวัง ด้วยเชื่อมั่นในคุณสมบัติพิเศษของคนไทยและประชาชาติไทย โดยเฉพาะความเป็นสังคมแบบปฏิบัตินิยม สุขนิยม ปรัชญาความพอเพียงและวิถีทางสายกลาง ซึ่งแม้ไม่ถึงกับเก่งฉกาจ หรือ มีอำนาจอิทธิฤทธิ์เหนือผู้ใด  แต่ก็ช่วยให้เราสามารถเอาตัวรอดได้เสมอมา

เศรษฐกิจที่ซบเซากันไปทั้งโลกในช่วงสองสามปีมานี้ เล่นเอาหลายประเทศออกอาการย่ำแย่ แต่ไทยกลับผ่านมันมาได้โดยไม่ถึงกับยากลำบากมากนัก

สังคมที่เกิดความขัดแย้งแตกแยกในความคิดเห็นทางการเมืองที่เรื้อรังมานานร่วมสิบปี  ก็สามารถปรับเข้าสู่ภาวะปกติสุขได้ แม้ว่าจะยังมีคลื่นใต้น้ำอย่างประปรายอยู่บ้างก็ตาม

การสูญเสียบุคคลสูงสุดอันเป็นที่รักยิ่ง แทนที่จะพากันหมดอาลัยตายอยาก คนไทยกลับแปรความเศร้าโศกจนกลายเป็นพลังในการเปลี่ยนผ่านประเทศ เป็นพลังทางคุณธรรม จริยธรรมและสติปัญญาที่ตกผลึกอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเจตนารมณ์ร่วมที่จะก้าวเดินตามรอยเท้าพ่อของคนเล็กคนน้อย ทั่วทั้งแผ่นดิน

ในโอกาสที่จะขึ้นศักราชใหม่

ในฐานะที่ผมดูแลสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะที่มีภารกิจรับใช้สังคม ในด้านการปฏิรูปสุขภาพและปฏิรูปสังคมไปพร้อมกัน ขอเรียนให้ทราบถึงแนวนโยบายสำคัญ ๔ ประการ ที่ สช.จะดำเนินการแบบเน้นหนักสำหรับปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและช่วยกันคิดช่วยกันทำ ดังนี้

  • สช.จะประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะ “ร่วมสร้างองค์กรต้นแบบของประเทศในด้านธรรมาภิบาล โปร่งใสและปลอดทุจริต.”
  • สช.จะเร่งสร้างผลงานรูปธรรม เพื่อ “ ยกระดับกระบวนการนโยบายสาธารณะ(4PW)ให้เป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
  • สช.จะสานพลังจิตอาสาทั่วประเทศ “ร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ สร้างสังคมไทยที่เข้มแข็งและไม่ทอดทิ้งกัน”
  • สช.จะมุ่งผนึกกำลังกับกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรตระกูล ส. “ ชูบทบาทประเทศไทยเป็นผู้นำโลกในด้านการปฏิรูประบบสุขภาพและการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อคนทั้งมวล”

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้

ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระปัญญาบารมีและพระบริสุทธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ จงดลบันดาลให้พี่น้องทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง  พบแต่เรื่องดี มีความสุขตลอดไป และให้เป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สิ่งที่พึงปรารถนาร่วมกัน จงทุกประการเทอญ.

 

พลเดช  ปิ่นประทีป

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ๒๒.๐๐ น.