กิจกรรมงานเขียนสันติภาพชายแดนใต้ สานเสวนา “หลัง รอย ยิ้ม”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานเขียนสันติภาพชายแดนใต้ สานเสวนา “หลัง รอย ยิ้ม

ด้วยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ สำนักสันติวิธีและ ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า โดยการสนับสนุนของ The United Nations Democracy Fund (UNDEF) มีกำหนดจัดงานเขียนสันติภาพชายแดนใต้ สานเสวนา : “หลัง รอย ยิ้ม” ในวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงเพื่อการสานเสวนาสันติภาพที่เป็นประชาธิปไตยชายแดนใต้

ทั้งนี้ในงานดังกล่าวจะมีการเปิดตัวหนังสือ “หลัง รอย ยิ้ม” เรื่องเล่าพลิกฟื้นตัวตนและ ชุมชนชายแดนใต้ ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนโดยผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงและสถานการณ์ความรุนแรง ในชายแดนใต้ จำนวน 23 คน 20 เรื่องเล่า ที่เผชิญกับความยากลาบากในชีวิตและพยายามที่จะพลิกฟื้นตนเอง และชุมชน ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับการยอมรับ

ในการนี้ ผู้จัดจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และอุดหนุนสินค้าผู้ได้รับผลกระทบ “สันติภาพที่กินได้” ในวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 7 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 14.00 เป็นต้นไป

 

073 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานเขียนสันติภาพชายแดนใต้ สานเสวนา หลัง รอย ยิ้ม

pdf download  download เอกสารประกอบ