หนังสือทำเนียบวิทยากรกระบวนการ งานพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างสันติสุขชายแดนใต้

ทำเนียบวิทยากรกระบวนการงานพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างสันติสุขชายแดนใต้เล่มนี้ รวบรวมรายชื่อแกนนำชุมชนที่มีทักษะในการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดอย่างเป็นระบบในการพัฒนาชุมชน โดยแกนนำชุมชนเหล่านี้มีประสบการณ์การทำงานพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านและตำบลของตนเองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 พวกเขาได้ผ่านการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสภาพชุมชน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันจนเกิดความเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของคนพื้นที่ ช่วยกันจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และคัดเลือกประเด็นที่จะดำเนินการร่วมกัน ก่อนที่จะนำกันมาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการซึ่งเป็นข้อตกลงในการทำงานร่วมกับสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาและธนาคารโลก กระบวนการดังกล่าว ได้เป็นการบ่มเพาะให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ ที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเชื่อมั่นว่า พวกเขาจะสามารถนำพาการพัฒนาในพื้นที่ไปได้อย่างมั่นคงต่อไป

หนังสือทำเนียบวิทยากร (ช.ช.ต)