ประวัติท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก (2554)

การเมือง ซึ่งนักศึกษาสมัยนนั้นไม่เข้าใจความห่วงใยและเอื้ออาทรนี้

ประวัติท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก (2554) ฉบับเต็ม

ประวัติท่านอาจารย์เสน่ห์(เต็ม)2554