การประชุมวิชาการ ” น้ำท่วมใต้ : ภัยพิบัติในความเสี่ยงใหม่ “

การประชุมวิชาการ

” น้ำท่วมใต้ : ภัยพิบัติในความเสี่ยงใหม่ “

 

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560

ณ  ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 11.00-15.30 น.

11.00-11.30 น. เปิดงาน และอภิปรายนำ “ ภัยพิบัติในความเสี่ยงใหม่ ”

โดย คุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11.30-12.30 น. อภิปรายหมู่ “น้ำท่วมภาคใต้ 60 : ความเสียหาย/ ผลกระทบและข้อเสนอจากชุมชนท้องถิ่น”  

โดย

-คุณพงศา ชูแนม (ลุ่มน้ำหลังสวนพะโต๊ะ)  Download เอกสาร

-คุณชาคริต โภชเรือง (คาบสมุทรสทิงพระ)  Download เอกสาร

-คุณนพพร มากสง (ลุ่มน้ำทะเลน้อย-ทะเลสาบสงขลา)  Download เอกสาร

-คุณสุภาพร ปราบราย (ลุ่มน้ำตาปี-ถ้ำพรรณรา) Download เอกสาร

-ดร.กฤษฎา บุญชัย (ผู้ดำเนินรายการ ภาคเช้า)

 

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30-14.30 น. “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการรับมือภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน

-คุณวีระ สม่าหลี ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก Download เอกสาร

-ดร.อนิศรา เพ็ญสุข  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ Download เอกสาร

-ดร.พลภัทร เหมวรรณ  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ Download เอกสาร

 

14.00-15.30 น. “การตั้งรับปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น

-คุณไมตรี จงไกรจักร  เครือข่ายชุมชนบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา Download เอกสาร

-คุณดลยา สะแลแม เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี จ.ปัตตานี Download เอกสาร

-คุณสุรจิต ชิรเวทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

-คุณเบญจมาส โชติทอง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ผู้ดำเนินรายการ ภาคบ่าย)

 

 

ไฟล์ บันทึกการประชุมวิชาการ Download เอกสาร

 

หน่วยงานร่วมจัด :

  • สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • มูลนิธิเพื่อการบริหารน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
  • สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)
  • มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • มูลนิธิชุมชนสงขลา
  • มูลนิธิ ACCCRN
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

[ ส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการประจำปี 2560 “ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน” (Thailand’s Sustainability Transition) โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ]