ลานสีไฟ จ.พิจิตร

ลานที่กระตุ้นจิตสำนักในการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิกฟื้นวิถีชีวิตบึงสีไฟ

Credit ศปจ.พิจิตร