โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกล ในถิ่นทุรกันดาร โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตามพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ข่าวการประชุม โครงการเครือข่ายการศึกษาทางไกลฯ วิทยาลัยสารพัด ช่างธนบุรี และพิธีมอบทุนสนับสนุนในโครงการเครือข่ายการศึกษาทางไกลฯ กศทอ.

ว่าด้วย  ระเบียบวาระการประชุมความร่วมมือโครงการเครือข่ายการจัดการการศึกษาทางไกลฯ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกล ในถิ่นทุรกันดาร โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตามพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี รายละเอียดข่าวดังนี้

ออกอากาศ ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์  วันที่ 6 พ.ย. 2560

Credit VDO : ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์