พุทธธรรม และหลักการสิทธิเสรีภาพ โดยศาสตาจารยเ์สน่ห์ จามริก

นรานรติ รจฉฺาน เภทา สตฺตา สุเขสิโน

สพเพปิ สุขิโน โหนฺติ สุขิตตฺตา จ เขมิโน

ในโอกาสนี้  จักวิสชัชนาถึงสุขในธรรม เพื่อสนองกุศลเจตนาของท่านสาธุชนทั้งหลาย ตามควรแก่ภูมิปัญญาของนวกวิสัย  ดำเนินความด้วยน้อมจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงโปรดมวลเวไนยสัตว์เป็นที่ยิ่ง สมดั่งพระวัจนะอันยกมา ณ เบื้องต้นซึ่งแปลความว่า “สัตว์ทั้งหลายผู้แสวงหาความสุข ต่างโดยมนุษย์อมนุษย์และสัตว์เดียรฉาน ขอสัตว์เหล่านั้น แม้ทั้งหมดจงมีความสุขกายและมีความสุขจิตเกษมสำราญเถิดๆ”

พุทธธรรม และหลักการสิทธิเสรีภาพ