เอกสารประกอบ ฝายมีชีวิต เวทีเสวนา “สานพลังประชารัฐ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูปประเทศด้วยฝายมีชีวิต”

วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรกองทัพบก โดย เครือข่ายฝายมีวิตแห่งประเทศไทย