มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

คุณหมอพลเดช ปิ่นประเทป ได้เยี่ยมชมบูธ

มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)

การจัดงานในครั้งนี้ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชนเป็นภาพสะท้อนของความเข้มแข็งของชุมชนจากทั่วประเทศฯ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายความสำเร็จไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ ในวงกว้างยิ่งขึ้น ดั้งนั้น เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และให้กำลังใจกับภาคีเครือข่ายพลเมืองอาสาทุกพื้นที่จึงนำมาสู่การจัดงานมหกรรม “ชุมชนสุภาวะ”

ทางสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ร่วมกับองค์กรภาคี 40 องค์กร  ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด 82 พื้นที่  และประชาชนทั่วไปกว่า 2,000 คน ร่วมในการจัดมหกรรมครั้งนี้

โดยมี นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ “สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนบนฐานเศรษฐกิจการเกษตร” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี

และมีการแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรภาคีความร่วมมือเพื่อสานต่อภารกิจ “ชุมชนสภาวะ” โดย ผู้แทนองค์กรภาคี 40 องค์กร และศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด 82 พื้นที่

ประเด็นหลักๆที่มาจัดแสดง ได้แก่ ประเด็นสุขภาพ ประเด็นพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นส่งเสริมงานคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย

ทางสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาจัดนิทรรศการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ เครือข่ายภัยพิบัติ และเปิด VDO ผลงานในพื้นที่ทำงาน