คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

ฉบับที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ได้มีการประชุมและมีมติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๗ วรรคสี่ ได้กําหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการไม่เกินสองคน โดยให้คณะกรรมาธิการแต่งตั้งจากรายชื่อข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามรายชื่อที่เลขาธิการ วุฒิสภาเสนอ จํานวน ๒ คน ได้แก่ นายกวี จันทจิราภา นิติกรชํานาญการพิเศษ และนางปิยาภา ชระธีระคุปต์ นิติกรชํานาญการ

๒. พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการ และแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจําคณะกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา วุฒิสภา รายละเอียดมีดังนี้

๒.๑ ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๑ คณะ คือ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ โดยมี นายพลเดซ ปิ่นประทีป เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ โดยมอบหมายให้พิจารณารายชื่ออนุกรรมาธิการให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อที่ประชุมเพื่อดําเนินการ แต่งตั้งในการประชุมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการด้านอื่น ๆ ที่ประชุมจะได้พิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป