เอกสารข่าว คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ครั้งที่ 3/2562

ด้วยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๙ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม

สรุปได้ดังนี้

๑. พิจารณาการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

มติที่ประชุม : มอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะพิจารณาเสนอ รายชื่อบุคคลที่สมควรตั้งเป็นอนุกรรมาธิการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป ทั้งนี้ บุคคล ที่สมควรตั้งเป็นอนุกรรมาธิการแต่ละคณะ อย่างน้อยต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานในหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมาธิการด้วย

๒. พิจารณาการตั้งที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้กรรมาธิการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลได้ท่านละหนึ่ง ชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาว่าสมควรจะแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นปรึกษาประจำ คณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการประจำคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ หรือเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการเป็นสําคัญ

๓. พิจารณาติดตามการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มติที่ประชุมะ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ บรรจุวาระการติดตามการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นวาระการประชุมของคณะกรรมาธิการ

๓.๒ ยกร่างข้อดีของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๓.๓ รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นกระแสข่าวให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

๓.๔. ให้นําสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มาเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาศึกษา

๔. พิจารณากําหนดวัน และเวลาในการประชุมคณะกรรมาธิการ

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมตินัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา