[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านดอนตัน 2 หมู่ที่ 10 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน

ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำน่าน

2. อาณาเขต

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  บ้านดอนมูล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศใต้                ติดต่อกับ  บ้านดอนตันหมู่ 4 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ บ้านดอนตัน หมู่ 12 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ บ้านนาไฮ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

3.จำนวนประชากรและครัวเรือน

จำนวนครัวเรือน 127 หลังคาเรือน   จำนวนประชากร ……… คน

4.สถานที่สำคัญ

  1. วัดดอนตัน

5.ผังวาดชุมชนแสดงพื้นที่น้ำท่วม/ดินโคลนถล่ม

6.เส้นทางน้ำ

ลำน้ำน่านอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านดอนตัน2 ไหลจากเหนือมาใต้ สายน้ำมีจุดหักเป็นรูปตัวเอสทำให้น้ำไหลช้าลงเอ่ยเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย และบริเวณท้ายหมู่บ้านทางทิศใต้น้ำไหลเอ่ยเข้าท่วมอีกทางหนึ่ง

7. พื้นที่เสี่ยง

จุดสำคัญบริเวณแนวป้องกันตลิ่งพัง และบริเวณสะพานบ้านดอนมูล พื้นที่ท่วมคือบริเวณที่อยู่อาศัยเกือบทั้งหมด

น้ำท่วมช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย. ของทุกปี

บริเวณทิศเหนือน้ำจะล้มตลิ่งเข้าท่วมทุ่งนาและเข้าหมู่บ้าน. น้ำไหลหลากแรงคล้ายสึนามิมีเสียงดังการแก้ปัญหาที่ผ่านมาทำตลิ่งของกรมเจ้าท่าบริเวณริมน้ำน่านตั้งแต่สะพานศรีภูมิจนถึงถนนสร้างต่ำกว่าถนนทำให้ไม่สามารถชลอน้ำได้

8.ผลกระทบ

พื้นที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบเกือบทั้งหมด ความสูงตั้งแต่ 1-2 เมตร

9. การจัดการภัย  

สร้างผนังกัดตลิ่งพังแต่ไม่สามารถป้องกันน้ำได้เพราะตลิ่งอยู่ต่ำ

10. ข้อเสนอแนะ

เสริมคั้นกันน้ำล้มตลิ่งให้สูงเท่ากับถนนหรือสูงประมาณ1.5 เมตรยาวประมาณ1 กิโลเมตรเพื่อลดความแรงของน้ำที่ไหลมาจากน้ำน่านลดตะกอนที่มากันน้ำช่วยได้ทั้ง3 หมู่บ้าน

11. พิกัดพื้นที่

จุดที่1 บริเวณตลิ่งริมแม่น้ำน่านทางทิศเหนือชุมชนในอดีตมีการขุดลอกเพื่อทำให้น้ำไหลสะดวกแต่ติดปัญหาเรื่องเจ้าของที่ไม่ยอมเป็นที่ที่งอกมาของสาธารณะ. จึงทำให้กรมเจ้าท่า ไม่ได้ดำเนินการต่อ

12.ข้อมูลผู้ร่วมสำรวจ

นายลิขิต วิชา ผู้ใหญ่บ้านดอนตัน หมู่ 10 เบอร์โทร 080-675-5794

เรียบเรียงข้อมูลโดย  ปาลิต วรพงศ์พิบูลย์  email : Palitldi@gmail.com

*เอกสารส่วนหนึ่งของการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทาง/แผนการลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติ ระดับพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน” โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562