การประชุมเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการ เพื่อลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติระดับพื้นที่

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องกิจกรรม(เธียร์เตอร์) หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สถานการณ์ภัยพิบัติในระดับโลก เอเซีย-แปซิปิก และบทเรียนการจัดการ โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ภัยพิบัติเป็น Social Disruption อย่างมหันต์ กรณีศึกษา : น้ำท่วมบ้านไผ่, น้ำท่วมอุบลราชธานี

มาตรการนโยบายและข้อกฏหมายหนุนเสริมการจัดการระดับพื้นที่ โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณไมตรี จงไกรจักร มูลนิธิชุมชนไท

เสวนา “สร้างกลไกที่พร้อมรับมือภัยพิบัติระดับพื้นที่ :รูปแบบกระบวนการ ฯลฯ”