การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็ง

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็ง จัดโดย สำนักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐฯ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

สืบเนื่องจาก มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2563 ในวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1) แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยนุรักษ์พลังงานใน กลุ่มงานด้านต่าง ๆ

2) แผนพลังงานทดแทนเพียใช้สนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกในกลุ่มงานด้านต่างๆ

และ 3) แผนบริหารจัดการ โดยเงินกองทุนฯ ภายใต้กรอบ ยุทธศาสตร์ดังกล่าว

มีวัตถุประสงค์การนําไปใช้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน (ที่ไม่มุ่งค้าหา ทําไร) ในการดําเนินโครงการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการประหยัดพลังงาน การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก เพื่อลดต้นทุนให้กับ ประชาชน สนับสนุนการนําพลังงานทดแทนไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน ลดความเหลี่ยมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนธุรกิจด้านพลังงานมิติใหม่ พัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนฯ ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินของกองทุนฯ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยสํานักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ (สอปร.) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ซึ่งเห็นความสําคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายๆ จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเตลี่ยนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสร้าง ชุมชนสุขภาระ – ชุมชนเข้มแข็ง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2563 ร่วมกัน และจัดทําแผนปฏิบัติการสนับสนุน ชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็งระดับพื้นที่

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสํานักงานพลังงานจังหวัด, อาสาสมัครพลังงานจังหวัด, ผู้แทนศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด, ผู้แทนองค์กรภาคี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.), สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท้องถิ่น, มูลนิธิสัมมาชีพ, สมาคมองค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง, สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI), ผู้แทนกระทรวงพลังงาน (ส่วนกลาง) และเจ้าหน้าที่สํานักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

กําหนดการ ทั้ง 4 รุ่น ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

– รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคกลาง : นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรีประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง)

– รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ภาคใต้: ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตานี ยะลา สงขลา สตูล)

– รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ภาคเหนือ – เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยนาท กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี)

– รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬหสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ