[ภาพกิจกรรม] เวทีพลังงานชุมชน รุ่นที่ 3 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่ 3 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

ภาคเหนือ – เชียงราย น่าน พะเยา แพร์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยนาท กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี