[VDO] การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15/2562 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)

“ การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ ”

อภิปรายโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ในมุมมองของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเด็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. (ร่าง) พ.ร.บ. การมีส่วนร่วม พ.ศ. ….
  2. (ร่าง) พ.ร.บ. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง พ.ศ. ….
  3. การแก้ไข พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542