แบบ ข.ก.1-2 ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

รายละเอียด (ร่าง) พ.ร.บ. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. …. (27 ก.ค. 2563)

ดาวน์โหลด ไฟล์ Word แบบ ข.ก. 1-2

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF แบบ ข.ก. 1-2