กรอบแนวคิดการดำเนินงาน โครงการฯ

โครงการสนับสนุนกลไกการดูแลกลุ่มประชากรเฉพาะในระดับจังหวัด

โดย สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง (สxส) ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ก.ย. 2565 – 31 พ.ค. 2567