Thai CSO

“การถักทอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและภาคีเครือข่าย” ภาคใต้ (21 มี.ค. 2563)

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินงาน “โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุข ภาวะอย่างยั่งยืน”


“การถักทอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและภาคีเครือข่าย” ภาคเหนือ (15 มี.ค. 2563)

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินงาน “โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุข ภาวะอย่างยั่งยืน”


“การถักทอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและภาคีเครือข่าย” ภาคกลาง (14 มี.ค. 2563)

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินงาน “โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุข ภาวะอย่างยั่งยืน”