“การถักทอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและภาคีเครือข่าย” ภาคเหนือ (15 มี.ค. 2563)

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดําเนินงาน “โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุข ภาวะอย่างยั่งยืน”

ทั้งน้ีสถาบันฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถักทอเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง องค์การและภาคีเครือข่าย” โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อเสริมศักยภาพขององค์กรภาคีพร้อมทั้งวาง แผนการขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมในระยะยาว แก่ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) ในวันที่ 15 มีนาคม 2563

มีผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่าย (ศปจ.), สภาเกษตรกร (จังหวัด), สภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด และสภาองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ

กำหนดการ

08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร

09.00 – 9.15 น. กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดย ดร.วณี  ปิ่นประทีป  ที่ปรึกษาโครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมฯ

09.15 – 11.00 น. การบรรยาย หัวข้อ “การสานพลังองค์กรภาคประชาสังคมที่หลากหลายให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศและสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน” โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา

11.00 – 12.30 น. นำเสนอ “การรวบรวมข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัด”

13.30 – 14.00  น. นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบ “สภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย”

14.00 – 15.30 น. รับฟังความคิดเห็น

15.30 – 16.00 น. สรุปผลการประชุม และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ภาพกิจกรรม