ชุดหนังสือองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

 

Table of Contents

ประชาชนจัดการตนเอง : 5 กรณีศึกษาจากภาคสนาม

ข้อสรุปจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ 1(25 ต.ค. 56)

ตลอดระยะเวลาประมาณ 120 ปีที่ผ่านมา อำนาจของรัฐไทยถูกจัดโครงสร้างไว้ในลักษณะ รวมศูนย์ที่ส่วนกลาง ทั้งนี้ โดยมีรัฐบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของระบบบริหารราชการแผ่นดินอันประกอบด้วย กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีกิ่งก้านสาขาครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและมีอำนาจบริหารจัดการสังคมในทุกขอบเขตทุกปริมณฑล แน่ละเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าระบอบการปกครองแบบรวมศูนย์ดังกล่าวเคยมีคุณูปการใหญ่หลวงในการปกป้องแผ่นดินไทยให้รอดพ้นจากลัทธิล่าอาณานิคมอีกทั้งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติช่วงระยะผ่านจากสังคมจารีตสู่สมัยใหม่ อย่างไรก็ดี เราคงต้องยอมรับด้วยเช่นกันว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานนับศตวรรษ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมได้ทำให้การบริหารจัดการประเทศแบบสั่งการ จากข้างบนลงมากลายเป็นเรื่อง ไร้ประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สลับซับซ้อนขึ้น กระทั่งในหลายๆ กรณีได้กลายเป็นเหตุแห่งปัญหาเสียเองที่สำคัญคือการที่อำนาจรัฐ กระจุกตัว อยู่ตรงศูนย์กลางย่อมทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างเมืองหลวงกับเมืองอื่นอย่างมากมายขณะเดียวกันก็ทำให้ไม่สามารถเปิดพื้นที่ทางการเมืองได้เพียงพอสำหรับประชาชนที่นับวันยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้น สภาพเช่นนี้ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมในหลายๆ ด้าน ซึ่งมักนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในที่สุด

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

สภาประชาชน ในสถานการณ์ประชาภิวัฒน์

ข้อสรุปจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ 2(29 พ.ย. 56)

ปัจจุบันนี้มีทฤษฎีเกิดขึ้นใหม่ว่า การล้มเลิกและทำลายสิ่งที่มีมาก่อน เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ด้วยวิธีการรุนแรง เป็นการแสดงปัญญา เป็นการสร้างสรรค์ของผู้มีการศึกษาสูง ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศและมีอิทธิพลกว้างขวางมิใช่น้อย จึงเป็นที่น่าสนใจและน่าหยิบยกขึ้นพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ให้ทราบถึงส่วนดีและส่วนเสียของทฤษฎี โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้สติปัญญาเช่นท่านทั้งหลาย ควรจะได้นำมาศึกษาวิจัยเป็นพิเศษให้เห็นจริงว่า การทำลายสิ่งที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้างสิ่งใหม่จะได้ผลดีแน่นอนสมบูรณ์หรือเปล่า เพราะในบรรดาของเก่าที่จะต้องทำลายให้หมดสิ้นตามทฤษฎีนั้น ย่อมต้องมีสิ่งที่ดีรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอน อีกประการหนึ่ง สิ่งที่จะสร้างขึ้นใหม่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีหลักประกันอันใดที่จะทำให้มั่นใจว่าดีจริง

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ปฏิรูประบบการปกครองและการกระจายอำนาจ

ข้อเสนอจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย

ปฏิรูปการปกครองถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะระบบการปกครองโดยรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางมากเกินและนานเกิน เป็นต้นตอของปัญหาเกือบทุกชนิดในประเทศไทย ทั้งปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรง ทุจริตคอร์รัปชั่น รัฐล้มเหลว การเมืองรุนแรงและไม่มีคุณภาพ ตลอดจนทำให้ทำรัฐประหารได้ง่าย จึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบการปกครอง โดยคืนอำนาจให้ประชาชนปกครองตนเอง ในรูปของชุมชนจัดการตนเอง ท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง ที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ การรวมตัวร่วมคิดร่วมทำจัดการตนเองทั้ง 3 ระดับ จะทำให้เกิดพลังพลเมืองขึ้นทั้งประเทศเป็นพลังสมานฉันท์ที่ก้าวข้ามสีเสื้อต่างๆ ที่พัฒนาสมถรรนะในการจัดการพัฒนาเศณษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและจัดการพัฒนานโยบายประเทศจะเข้มแข็งขึ้นจากฐานราก เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ปฏิรูประบบตรวจสอบ “ขจัดคอร์รัปชัน”

ข้อเสนอจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ 7(12 มี.ค. 57)

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เรื้อรัง ยาวนานในสังคมไทยนับแต่ครั้งอดีต จวบจนปัจจุบัน และมักมีคำกล่าวเปรียบเปรยอยู่เสมอว่าการคอร์รัปชันเป็นดังมะเร็งร้าย ทำลายประเทศ และอาการเข้าสู่ขั้นวิกฤติ แม้มีความพยายามในการเยียวยารักษาด้วยตัวยาที่หลากหลาย แต่ก็ยังไม่มีแนวทางใดที่จะแก้ไขได้อย่างเห็นผลนัก ในที่สุดผู้คนบางส่วนของสังคมเริ่มยอมรับว่าคอร์รัปชันนั้นกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ต้องพบเจอในทุกวงการ สะท้อนให้เห็นถึงการลุกลามของปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ปฏิรูปการจัดการที่ดินและทรัพยากร

ข้อเสนอจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย

ที่ดินเป็นสมบัติของชาติที่พึงจัดการ ภายได้หลักการการเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างรัฐ – องค์กรชุมชนสาธารณะ-ปัจเจกบุคคล และหลักการการเคารพสิทธิของประชาชนและชุมชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐเพื่อเข้าถึงการใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ บำรุงรักษาและรับประโยชน์จากทรัพยากรส่วนรวม ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นสวัสดิการชีวิตของคนยากจน คนชายขอบและผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในชุมชนชนบท ดังนั้นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างเหมาะสมจึงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาความยากจนไปพร้อมกัน

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

ข้อเสนอจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย

หนังสือ “ปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม” เล่มนี้ เป็นความพยายามของเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Forum) ที่จะประมวลองค์ความรู้ ข้อมูล และข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปตำรวจ รวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาลและราชทัณฑ์ โดย มุ่งหวังว่าจะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการต่อยอดไปสู่การดำเนินการจริงในระดับต่างๆ ตามโอกาสที่เปิดให้

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ปฏิรูปสังคม แก้ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมเข้มแข็ง

ข้อเสนอจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย

ประเด็นปฏิรูปสังคมฯ เป็นเรื่องหนึ่งที่สังคมไทยกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้หนังสือเล่มนี้ ได้ประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายหลายส่วน ที่มีกลุ่ม องค์กร เครือข่ายและสถาบันต่างๆ ได้จัดทำไว้ และได้เผยแพร่ทางสาธารณะทั่วไปแล้ว และผ่านกระบวนการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมความคิดอย่างน้อย 2 เวทีใหญ่ ได้แก่ เวทีมวลมหาประชาเดินหน้าเปลี่ยนประเทศ ครั้งที่ 2 ของ กปปส. ที่ศูนย์เยาวชนสวนลุมพินี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 และเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย ครั้งที่ 11 ที่โรงแรมเอเชีย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ปฏิรูประบบเกษตรกรรม

ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย

ความพยายามในการแก้ปัญหาเกษตรกรที่ผ่านมามักดำเนินการเป็นส่วนเป็นเสี้ยวไปตามสถานการณ์ปัญหาและความสนใจของสังคมในแต่ละยุคสมัย การประมวลองค์ความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายของสถาบัน องค์กรและเครือข่ายที่เป็นเจ้าของประเด็นอันหลากหลายในครั้งนี้ ช่วยทำให้เราสามารถมองภาพการเกษตรของชาติได้ครอบคลุมทั้งระบบมากขึ้นกว่าเดิม

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ปฏิรูปการเมือง ระบบเลือกตั้งและการเข้าสู่อำนาจรัฐ

ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย

หนังสือ ปฏิรูปการเมือง ระบบเลือกตั้งและการเข้าสู่อำนาจรัฐเล่มนี้เป็นเอกสารเพื่อการเคลื่อนไหวที่คณะทำงานวิชาการ โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย ได้ประมวลข้อเสนอในการปฏิรูปการเมืองของเครือข่ายสำคัญๆ มาไว้ให้ในระดับหนึ่งแล้ว อาทิ การมีสภาเดียวหรือสองสภา การเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจทางการเมือง การปฏิรูปพรรคการเมือง การปฏิรูปการเลือกตั้ง ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (TD Forum) ได้ใช้เป็นกรอบประเด็นในการอภิปรายแลกเปลี่ยนระดมความคิดและสำหรับผู้สนใจทั่วไปตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีอำนาจหน้าที่จะได้ใช้เป็นกรอบประเด็นตั้งต้นในการค้นคว้าเพิ่มเติม และเลือกนำไปดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้สนใจจะได้นำไปพิจารณาใช้ประโยชน์บ้างตามควรแก่กรณี

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

การปฏิรูประบบพลังงาน

ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมโดยใช้วิชาการความรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ (Academic Social Process) คณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทยได้พยายามรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอการปฏิรูปพลังงาน ซึ่งเครือข่ายที่มีศักยภาพทั้งหลายได้เผยแพร่ออกมาผ่านสื่อมวลชน เว็บไซต์ เวทีวิชาการ และเอกสารทางวิชาการเท่าที่จะหาได้ ซึ่งพบว่ามีประเด็นสำคัญที่ต้องการกระบวนการและกลไกในการหาข้อยุติ อันนำไปสู่การตัดสินใจและดำเนินการทางนโยบายต่อไป ได้แก่ ประเด็นกลไกการจัดการทรัพยากร พลังงานและปิโตรเลียม, ประเด็นนโยบายต่อ ปตท., ปัญหาธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน, ประเด็นโครงสร้างราคาพลังงาน และประเด็นการปฏิรูปพลังงานหมุนเวียน-พลังงานทางเลือก

 

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

Be the first to comment on "ชุดหนังสือองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย"

Leave a comment

Your email address will not be published.