ถาม – ตอบ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินภายใน

 

 

 

กิจกรรมการประเมินภายในมีอะไรบ้าง? วิธีการประเมินภายในอาจแตกต่างจากการประเมินทั่วไปอยู่บ้าง
การประเมินทั่วไปมักเริ่มที่คำถามการประเมิน ออกแบบการประเมิน สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ เป็นต้น การประเมินภายในมีจุดเริ่มต้นที่ต่างกันออกไป แต่มีจุดเน้นที่การมองเห็นข้อมูลของโครงการอย่างรอบด้าน เพื่อนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติการต่อไป

 

 

คำนำ

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่มี เป้าหมายหลักอยู่ที่การมุ่งส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมดำเนินการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เครือข่ายพันธมิตร ผู้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การสร้าง “สำนึกสาธารณะ” และรวมตัวกันเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (civil society movement) เพื่อจัดการให้ท้องถิ่นพัฒนาไปสู่ความเป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่และยั่งยืน

ชุดโครงการมีลักษณะเป็นนวัตกรรม (innovativeness) ที่มี เป้าหมาย (purpose) ของโครงการแน่ชัด แต่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างในการ ดำเนินงาน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาดังที่เรียกกันว่าทำโครงการแบบ “learning by doing”

เพื่อให้การดำเนินโครงการในพื้นที่ที่คลอบคลุมทั้ง 35 จังหวัด และมีกลุ่มพันธมิตรเครือข่ายเข้าร่วมดำเนินงานเป็นจำนวนมาก โครงการต้องสร้าง เงื่อนไขทั้งที่จำเป็น (necessary conditions) และเงื่อนไขที่พอเพียง (sufficient conditions) ในการผลักดันงานอย่างต่อเนื่องและมีพลังมากพอที่จะขยายขอบข่ายงานและเครือข่ายเพิ่มขึ้น ฝ่ายติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้ จึงได้จัดทำชุดเอกสารเพื่อการสนับสนุนทางวิชาการ (technical support) ขึ้น เพื่อเผยแพร่เรียนรู้ในโครงการ นอกเหนือไปจากบทบาทหน้าที่หลักด้านการติดตามประเมินผลภายใน สังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพฝ่ายติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์องค์ความรู้ในระดับจังหวัด

นอกจากเอกสารนี้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันใน โครงการแล้ว ยังหวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อพันธมิตรเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานในลักษณะที่สอคคล้องกับโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ด้วย


ฝ่ายติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดหนังสือ

Be the first to comment on "ถาม – ตอบ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินภายใน"

Leave a comment

Your email address will not be published.