บทเรียนการดำเดินงานติดตามการประเมินผลภายใน ( Internal Evaluation) ในภาคประชาสังคม

หนังสือเล่มนี้ จะเขียนถึงบทเรียนที่ได้รับจากการทำงานโดยใช้ฝ่ายประเมินผลภายในในภาคประชาสังคมกรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ – ท้องถิ่นน่าอยู่

บทเรียนการดำเดินงานติดตามการประเมินผลภายใน ( Internal Evaluation) ในภาคประชาสังคม

กรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ- ท้องถิ่นน่าอยู่

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการถอดบทเรียนการทำงาน 3 ปี ของโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ- ท้องถิ่นน่าอยู่ เนื้อหาสาระภายในหนังสือเล่มนี้ จะเขียนถึงบทเรียนที่ได้รับจากการทำงานโดยใช้ฝ่ายประเมินผลภายในในภาคประชาสังคมกรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ – ท้องถิ่นน่าอยู่ บทเรียนเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับ ขั้นตอนกระบวนการ แนวความคิดในการติดตามประเมินผลภายในในภาคประชาสังคม และสามารถนำประสบการณ์จริง ข้อเสนอแนะ ที่ได้พบในเอกสารเล่มนี้นำไปประยุกต์ใช้ในโครงการพัฒนาต่างๆ ในภาคประชาสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เนื้อหาภายในเอกสาร

บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินผลภายใน

1. ความหมายของการประเมินผล

2. ประโยชน์ของการประเมินผล

3. ความแตกต่างของการประเมินผลภายในและการประเมินผลภายนอก

4. ความสำคัญและความจำเป็นของการประเมินผลภายใน

5. การเปรียบเทียบของจุดเน้นของการประเมินผลภายในและภายนอก

6. ขั้นตอนการประเมินผลภายใน

7. มาตรฐานของการประเมินผลภายใน

8. สมรรถนะที่จำเป็นของบุคคลที่จะทำงานประเมินผลภายใน

บทที่ 2 บทเรียนการใช้ฝ่ายประเมินผลภายในภายประชาสังคม

1. ความหมายของภาคประชาสังคม

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินผลภายในโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ – ท้องถิ่นน่าอยู่

3. บทเรียนที่ใช้ฝ่ายประเมินผลในภาคประชาสังคม

บทที่ 3 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้การประเมินผลภายในภาคประชาสังคม

สนใจหนังสือ ติดต่อ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถ.บำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2621-7810-2 โทรสาร. 0-2621-8042-3 E mail : admin@ldinet.org www.ldinet.org

 

Be the first to comment on "บทเรียนการดำเดินงานติดตามการประเมินผลภายใน ( Internal Evaluation) ในภาคประชาสังคม"

Leave a comment

Your email address will not be published.