บันทึกลงนามความร่วมมือ

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้

      เมื่อวันที่ 18 พ.ย.56 ณ ห้องวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ร่วมกับ 6 ภาคีหลัก คือ 1) สำนักงานบริหารหนี้สินสาธารณะ กระทรวงการคลัง 2) ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 4) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 5) กระทรวงแรงงาน 6) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนามในบันทึกข้อตกลงสำหรับโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ โดยมีประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสู่สันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้

       พิธีลงนามเริ่มในเวลา 10.00 น. โดย คุณสุวิชญ โรจนวานิช รองอธิบดีสำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง กล่าวต้อนรับและเปิดพิธีลงนาม ระหว่าง 7ภาคีหลัก

     นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา กล่าวรายงานว่า โครงการดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้คนได้มีปฏิสัมพันธ์นำมาซึ่งความไว้วางใจของผู้คน ภายใต้แนวคิดการร่วมคิดร่วมทำของชุมชน (Community Driven Development : CDD) รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม องค์กร ที่ดำเนินงานในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งตลอด 3 ปีของการทำงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี และครั้งนี้ถือเป็นโครงการระยะขยายผลต่อเนื่อง 4 ปี โดยมุ่งเน้นการเชื่อมร้อยภารกิจร่วมกับหน่วยงานภาคีที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการสันติภาพให้เป็นจริง

 

 

      คุณจูเลีย เฟรเซอร์ ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศไทย กล่าวขอบคุณ และยินดีที่ได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ และนับเป็นความต่อเนื่องสำหรับการสนับสนุนของธนาคารโลก นับตั้งแต่ปี ค.ศ.2009 ถึงปัจจุบัน แนวคิด CDD ประสบความสำเร็จในหลากหลายประเทศ แม้ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง เนื่องจากตรงตามความต้องการของผู้คนในระดับหมู่บ้านชุมชน เปิดโอกาสเสนอทางเลือกสู่การแก้ไขปัญหา และมีหลักประกันด้านความโปร่งใส หวังว่าสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และภาคี จะร่วมมือเพื่อความสำเร็จของโครงการ นำไปสู่การยกระดับขยายการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม เพื่อสร้างสันติภาพแก้ปัญหาความขัดแย้งในชายแดนใต้ ทางธนาคารโลกยินดีและพร้อมสนับสนุนวิชาการ ความรู้ ตลอดแบ่งปันประสบการณ์ การลงนามบันทึกข้อตกลงจะเป็นหลักชัยสำคัญสำหรับการสร้างสันติภาพ

Be the first to comment on "บันทึกลงนามความร่วมมือ"

Leave a comment

Your email address will not be published.