รายงานสถานการณ์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 2548-2550

หนังสือสองเล่ม“รายงานสถานการณ์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 2548-2550” รวบรวมดัชนีชี้วัดที่เทศบาลหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีรูปธรรม พร้อมกรณีศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรชุมชน ส่วนปกครองท้องถิ่น ที่น่าสนใจ คือ รูปธรรมของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมที่ปฎิบัติได้จริง สมดังคำของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า

 

“ข้าพเจ้าเห็นว่า สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ควรจะเริ่มที่การปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาล ข้าพเจ้าเชื่อประชาชนควรมีสิทธิมีเสียงในกิจการท้องถิ่นก่อน เราพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขา ข้าพเจ้าจะเห็นว่าเป็นการผิดพลาด ถ้าเราจะมีการปกครองระบอบรัฐสภาก่อน ก่อนที่ประชาชนจะมีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์อย่างดีในสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น”

Be the first to comment on "รายงานสถานการณ์เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 2548-2550"

Leave a comment

Your email address will not be published.