วุฒิสภาชวนประชาสังคมระดมสมอง’ปฏิรูปประเทศ’

คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุ กรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง และเครือ ข่ายภาคประชาชน แถลงข่าวการจัดโครงการเสวนาในหัว ข้อ “เวทีพลเมืองภายใต้สถานการณ์ปฏิรูปประเทศ”

เพื่อ ระดมสมองนำข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศไทยไปยื่นต่อนายกรัฐมนตรี

 

ประธาน คปร. ประธาน คสป. และประธานคณะกรรมการศึกษาและปฏิรูปทางการเมือง

 

 

โดยการเสวนาจะมีการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิด เห็นภายใต้ 4 หัวข้อ คือ 1.เรื่องระบบการเลือกตั้ง จัดที่นิด้า ห้อง 301 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 3 วันที่ 8 ส.ค. 2.เรื่องธรรมาภิบาล ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 วันที่ 23 ส.ค. 3.เรื่องกระบวนการยุติธรรม โรงแรมรัตนโกสินทร์ วันที่ 25 ส.ค. และ 4.เรื่องระบบการศึกษา ที่นิด้า วันที่ 29 ส.ค.

 

Be the first to comment on "วุฒิสภาชวนประชาสังคมระดมสมอง’ปฏิรูปประเทศ’"

Leave a comment

Your email address will not be published.