สภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย

สภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย : กรอบแนวคิดเบื้องต้นกับสถานการณ์จริง

 

วานนี้ (23 ธันวาคม 2556) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 น. เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Forum) ครั้งที่ 3 เริ่มต้นขึ้นโดยครั้งนี้ได้ยกประเด็นร่วมสมัยในหัวข้อ “สภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย : กรอบแนวคิดเบื้องต้นกับสถานการณ์จริง”

 

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ผู้ดำเนินเวทีในครั้งนี้ นำเสนอสถานการณ์และแนวโน้มในเหตุการณ์การเรียกร้องทางการเมือง ฉากทรรศค์การเมืองไทยในระยะเฉพาะหน้า ข้อเสนอของผู้นำในฝ่ายต่างๆ ที่มีต่อการเลือกตั้งและการปฏิรูปประเทศไทย บทเรียนรู้จากสภาประชาชนรูปแบบต่างๆ คุณลักษณะของสภาประชาชนในสถานการณ์ปฏิรูปประเทศไทย และเงื่อนไขในการออกแบบสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย

 

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมเวทีได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ในการปฏิรูปประเทศไทย โดยบางส่วนมีความคิดเห็นว่า ควรมีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 และควรปฏิรูปทั้งประเทศ เวทีนี้เปิดพื้นที่ให้ฝ่ายต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น และมองว่าชาวบ้านบางส่วนยังไม่เห็นเป้าหมายและเข้าใจถึงการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทยนี้ไม่มีข้อสรุปหรือมติใดๆ แต่เป็นเวทีทางปัญญาให้ผู้เข้าร่วมเสนอทางเลือกที่หลากหลาย

 

นางสาวศิรินทิพย์ เพ็งโตวงษ์ และนางสาวฟาฎีลาห์ หะมิดง

นักศึกษาฝึกงาน
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงาน

Be the first to comment on "สภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย"

Leave a comment

Your email address will not be published.