สานปฏิสัมพันธ์ โยงใยวิถีชุมชน

สานปฏิสัมพันธ์  โยงในวิถีชุมชน

บทเรียนงานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ ในมุมมองปฏิสัมพันธ์าทางสังคม

ชุดความรู้โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้  ลำดับที่ 3

     หนังสือ “สานปฏิสัมพันธ์ โยงใยวิถีชุทชน”  เกิดจากการประมวลผล  ถอดความรู้ อันเป็นผลจากการดำเนินงานภายใต้แนวคิดและกระบวนการ CDD (Community Driven Development) ในมุมมองการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผ่านบทเรียนการสนับสนุนงานพัฒนาจาก 5 ชุมชน  กับการสนับสนุนร่วมมือฟื้นฟูและพัฒนาประชาสังคมเพื่อการพัฒนางานเชิงเครือข่ายอีก 1 เครือข่าย เพื่อเป็นบทเรียน

     ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของการดำเนินงาน ได้สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ที่เป็นเรื่องของความไว้วางใจ ความเชื่อมมั่นที่มีต่อกัน  การให้โอกาส ให้ความเข้าใจ  ความอดทนแลฃะเปิดกว้างมากขึ้น เป็นต้น  ซึ่งได้กลายเป็นสภาพแวล้อมอย่างใหม่ของชุมชนนั้น ๆ จากการแสดงบทบาทในชีวิตส่วนรวมของชาวบ้าน ก่อให้เกิดความงอกงามในตนเองผ่านการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชีวิตการอยู่อาศัยในสังคมชุมชนที่เป็นถิ่นฐาน รวมถึงปฏิสัมพันธ์ที่เป็นไปในทางที่ดีของผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับชุมชนอีกด้วย  เหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มของการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนถูกสั่นคลอน

 

 

 

Be the first to comment on "สานปฏิสัมพันธ์ โยงใยวิถีชุมชน"

Leave a comment

Your email address will not be published.