หนังสือ บทเรียนการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ บทสังเคราะห์ : กลไกการพัฒนาเมือง

 

คุณสสัน ศุภวัฒนวรคุณและยุทธดนัย สีดาหล้า เขียนถึงบทสังเคราะห์ กลไกการพัฒนาเมือง ผ่านพื้นที่ทำงาน 9 เมือง คือ นครหาดใหญ่ นครอุบลราชธานี เมืองสุรินทร์ เมืองบุรีรัมย์ เมืองน้ำจืด เมืองปราณบุรี เมืองคลองแห เมืองไร่เก่าและเมืองขุนยวม ผ่านดัชนีชี้วัดความน่าอยู่ของเมืองใน 5 มิติ

แบ่งการสังเคราะห์ออกเป็น 2 ระดับ
-สภาพและสถานการณ์กลไกพัฒนาเมือง
-บทสังเคราะห์และข้อเสนอทางเลือกการพัฒนากลไก
โดยใช้โครงสร้างการทำงานแผนพัฒนา 3 ส่วน คือ คณะทำงาน แผนพัฒนาและภาคีความร่วมมือ คือ กลไกหลักในการพัฒนางานเมือง
ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย ค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง ประสานภาคีกลายเป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนา คน ชุมชนเมือง ของตน

Be the first to comment on "หนังสือ บทเรียนการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ บทสังเคราะห์ : กลไกการพัฒนาเมือง"

Leave a comment

Your email address will not be published.