หนังสือ 2 เล่ม กว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และบทเรียนการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่

หนังสือ 2 เล่ม โดย ประภาพรรณ อุ่นอบ กับ ณภัทร ประภาสุชาติ ถอดกระบวนการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่บนฐานคิดสำคัญที่ยึดหลักการการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายภาคประชาสังคม ในแง่การทำงานสร้างชุมชนน่าอยู่ของเทศบาล 9 แห่ง

โดยมีนัยของการทำงานอันแตกต่างกันไปตามลักษณะจุดเน้นของแต่ละพื้นที่ แต่ทั้งหมดนี้ ยึดต้นแบบของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของประชาชนในพื้นที่ ให้รักถิ่น ผ่านปัญหา อุปสรรคและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกระดับ จากฐานล่างสู่ผู้บริหาร ซึ่งมีหน้าที่อำนวยการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยรวม นอกจาก หนังสือ 2 เล่ม จะแสดงถึงขั้นตอนการทำงานสร้างฐานความน่าอยู่เพื่อเป็นแนวทางแล้วยังแสดงถึงชุมชนประชาธิปไตยแนวใหม่ที่เน้นพัฒนาคนให้สรรค์สร้างประโยชน์ร่วมกันในท้องถิ่นของตนอีกด้วย

Be the first to comment on "หนังสือ 2 เล่ม กว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และบทเรียนการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่"

Leave a comment

Your email address will not be published.