องค์กรชุมชนกับการปฏิรูปสังคม และการเมือง

            ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง และวิกฤตทางเศรษฐกิจ ที่กำลังเกิดขึ้นและดำรงอยู่ สังคมไทยจะก้าวไปสู่ทิศทางใด ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปการเมือง ที่ขึ้นอยู่กับกลุ่มนักการเมืองเพียงไม่กี่คนเป็นผู้กำหนดชะตา สถานการณ์เช่นนี้ จึงถือเป็นวาระที่ชุมชนคนฐานล่างจะร่วมกัน “ปฏิรูปสังคมและการเมือง”

ที่ไม่ใช่เป็นการเมืองของคนกลุ่มน้อย แต่เป็นการเมืองของสังคมที่คนส่วนใหญ่กำหนดควบคุมตรวจสอบคนส่วนน้อยให้มีคุณธรรม ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีชุมชนที่มีอำนาจในการจัดการตนเองได้อย่างเข้มแข็งเป็นฐานหลักของสังคม

 
            “องค์กรชุมชนกับการปฏิรูปสังคม และการเมือง เขียนโดย ชัชวาล ทองดีเลิศ วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชน และร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ ในการสร้างสังคมเข้มแข็ง จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นแนวคิดแนวทางขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคีในการทำงานปฏิรูปสังคมและการเมืองร่วมกัน

Be the first to comment on "องค์กรชุมชนกับการปฏิรูปสังคม และการเมือง"

Leave a comment

Your email address will not be published.