เครื่องมือทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ในบริบทเปลี่ยนผ่าน:ชุดความรู้ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ (Issue Book)

เป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในสาขาวิชาประชากรศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงในโครงการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อเสริมพลังนักจัดการทางสังคม (Social Managers) ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ม.มหิดล

ให้ดำเนินการในปี พ.ศ.2551 และจากโครงการเสวนาวิชาการจัดการความรู้ของภาควิชาศึกษาศาสตร์ โดยรวบรวมงานเขียนจากนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งอาจารย์เนาวรัตน์ พลายน้อย ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ

เครื่องมือทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ในบริบทเปลี่ยนผ่าน: ชุดความรู้ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ (Issue Book) (พิมพ์ครั้งที่ 2) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ด้านการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของพลเมือง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นเครื่องมือช่วยสร้างการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายแตกต่าง อันจะนำไปสู่การมีขันติธรรมและการลดความขัดแย้งในสังคม เนื้อหาภายในเล่มเป็นการนำสิ่งที่เรียกว่า Issue Book หรือเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นในสังคมตะวันตก มาทดลองประยุกต์ใช้ในสังคมไทย เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้นี้บนพื้นฐานต้นทุนต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมไทยต่อไป
หากท่านใดสนใจติดต่อ: หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประชากรศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ม.มหิดล

Be the first to comment on "เครื่องมือทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ในบริบทเปลี่ยนผ่าน:ชุดความรู้ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ (Issue Book)"

Leave a comment

Your email address will not be published.