คู่มือการสร้างฝายมีชีวิต

ฝายมีชีวิตคืออะไร

ฝายมีชีวิต คือ ฝายรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

เป็นการสร้างฝายที่มี โครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาติ ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ นําไปปักลงในลําน้ํา เสมือน เสาเข็มเรียงกันผูกด้วยเชือก เพื่อยึดโยงเข้าด้วยกัน สําหรับตัวฝายกั้นน้ําจะใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบ วางเรียงซ้อนกัน การสร้างฝายมีชีวิต เป็นการยกระดับน้ําขึ้นเพื่อกักเก็บน้ํา และเป็นฝายน้ําล้นที่น้ําจะไหลผ่านฝายตลอดเวลา

Download file PDF คู่มือการสร้างฝายมีชีวิต

จัดทำและเรียบเรียงโดย
หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 32 จังหวัดน่าน