แลกเปลี่ยนเสวนาเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ “อนาคต ไทสกล”

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หลักการและเหตุผล

ชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล(ชสส.) เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพัฒนาสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งก่อตั้งเพื่อยกย่องและส่งเสริมคนดีของจังหวัดสกลนครให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและสังคมทั่วไป และให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคน และด้านสังคมอื่นๆในทางที่ชอบ อีกด้วย ชสส.ได้ทำการศึกษาสถานการณ์สำคัญด้านสังคม ด้านป่าไม้  และด้านอุทกภัย ของจังหวัดสกลนคร เห็นสมควรที่จะต้องขอรับทราบความคิดเห็นจากไทสกลในการกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ 3 ด้าน เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอให้เป็นวาระของจังหวัดสกลนคร ทำการขับเคลื่อนต่อไป

 

กลุ่มเป้าหมาย

เป็นบุคคลที่พำนักอยู่ในจังหวัดสกลนคร และมีความประสงค์จะอยู่อาศัยในจังหวัดสกลนครตลอดไป ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองในภายหน้า

 

คณะผู้จัดงาน

ชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล,  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, มูลนิธิเพื่อการจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)  และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร