เอกสารประกอบ การเสวนาวิชาการ “ความเสี่ยงภัย (ใหม่) : ความหมายที่หลายหลากของภัยพิบัติ”

การเสวนาวิชาการ “ความเสี่ยงภัย (ใหม่) : ความหมายที่หลายหลากของภัยพิบัติ”

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 9.00-15.30 น.

ณ ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

“ศูนย์เชื่อมโยงความรู้และวิจัยนวัตกรรมด้านภัยพิบัติ

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย  รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภาวะอากาศฝนฟ้าและพายุ “รุนแรงสุดขั้ว” (the extreme weather) ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือสองฝั่งมหาสมุทร ส่งผลกระทบกับอากาศ-ฝน-น้ำท่าในพื้นที่หรือไม่ ?

วิทยากร โดย

คุณบุญเลิศ อาชีวระงับโรค  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์  ผู้อำนวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.สมพร ช่วยอารีย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ผู้ดำเนินรายการ: ดร.กฤษฎา บุญชัย  หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

“อุทกวิทยาแม่น้ำโขงกับสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้ว (the extreme weather) และ ผลกระทบต่อ พื้นที่ชุมชนไทย-ลาว”

วิทยากร โดย

ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดร.วิเชียร เกิดสุข  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คุณไมตรี จงไกรจักร  มูลนิธิชุมชนไท 

ผู้ดำเนินรายการ: ดร.กฤษฎา บุญชัย  หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เสวนา “รับมือความเสี่ยงภัยด้วยกลไกบูรณาการระดับพื้นที่” : ตัวอย่างการลดทอนความเสี่ยงภัย แม่สอด /น่าน/สกลนคร

วิทยากร โดย

ดร.พลภัทร เหมวรรณ  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือ 

รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คุณเพลินใจ เลิศลักขณาวงษ์  ประชาคมแม่สอด จังหวัดตาก 

ผศ.ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผู้ดำเนินรายการ: คุณเบญจมาส โชติทอง  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

 

เอกสารประกอบ

(กดดาวน์โหลดโดย คลิก ที่รูปได้เลย)

พื้นที่แม่สอด

พื้นที่น่าน

พื้นที่สกลนคร