การเสวนาวิชาการ “ความเสี่ยงภัย (ใหม่) : ความหมาย ที่หลายหลากของภัยพิบัติ”

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 9.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

หลักการและเหตุผล
จากภาพรวมแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงและมีความสลับซับซ้อนของสถานการณ์ที่มากขึ้น ถือเป็นความเสี่ยงในลำดับต้นของประชาคมโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ในขณะเดียวกันความเสียหายในเชิงชีวิตและทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงมาก ได้ชี้ให้เห็นว่า การรับมือกับภัยพิบัติด้วยวิธีคิดแบบเดิม (อาจ) ใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว การเสวนาวิชาการครั้งนี้ จึงเป็นความพยายามในการเปิดมุมมอง และสร้างพื้นที่ของการสนทนาในความหมายที่หลายหลากของภัยพิบัติ สร้างการเชื่อมโยงความรู้ต่อการให้ความหมายที่หลากหลาย ผ่านการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์จากภาคีที่เกี่ยวข้อง เกิดการสร้างพื้นที่ในการทำงานร่วมกันในอนาคตของภาคีเครือข่าย ทั้งจากภาคราชการ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับมือและจัดการกับภัยพิบัติได้อย่างเท่าทัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างพื้นที่ของการสนทนาต่อประเด็นความเสี่ยงภัย ในความหมาย ที่หลายหลากของภัยพิบัติ
2. เพื่อสังเคราะห์ความรู้ จากประสบการณ์ของภาคีเครือข่าย
3. เพื่อตั้งต้นนำเรื่อง สู่การสื่อสารความเสี่ยงจากภับพิบัติไปยังสังคม

กลุ่มเป้าหมาย
ภาคีเครือข่ายที่สนใจประเด็นภับพิบัติ ทั้งภาคราชการ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และประชาชน นิสิต นักศึกษา จำนวน 40 คน

คณะผู้จัดงาน
ศูนย์เชื่อมโยงความรู้และวิจัยนวัตกรรมด้านภัยพิบัติ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ สสส.

 

ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/ORZ8oanTP4BnPod33

 

 

เอกสารประกอบการประชุม http://csdi.or.th/2018/09/19/the-extreme-weather-sheet/

////////