[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านอาฮาล ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

 • บริบทชุมชน

บ้านอาฮาลอยู่ทางทิศตะวันออกของลำน้ำน่าน สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ ลำน้ำที่สำคัญ คือ ห้วยร่องกอนห้วยล่องนา และลำน้ำน่าน

 • อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านสบยาว ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านท่าวังผา 2 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับป่าชุมชน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านนาเตา ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 • ครัวเรือนประชากร

จำนวนครัวเรือน 196 หลังคาเรือน  จำนวนประชากร 745 คน

สถานที่สำคัญ

 1. โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
 2. วัดสุทธาราม (ตั้งเป็นศูนย์บัญชาการช่วงน้ำท่วม)
 3. อ่างเก็บน้ำห้วยธนู
แผนที่จาก Google Maps บริเวณบ้านอาฮาล
ผังวาดชุมชนและเส้นทางน้ำ บ้านอาฮาล ตำบลท่าวังผา
 • เส้นทางน้ำ

อ่างเก็บน้ำห้วยธนูอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ไหลผ่านห้วยร่องกอน ผ่านถนนเส้น 101 ไหลเข้าห้วยล่องนา ก่อนไหลเข้าสู้น้ำน่าน  สาเหตุหลักที่ทำให้น้ำท่วม ได้แก่ น้ำป่าไหลหลาก และน้ำหนุนจากลำน้ำน่าน

 • พื้นที่เสี่ยง

บริเวณทางทิศตะวันออกพื้นที่ได้รับผลกระทบจากห้วยร่องกอน และพื้นที่ติดกับน้ำน่านเป็นน้ำเอ่ยเข้าท่วม

 • ผลกระทบ

โซนที่ติดกับห้วยร่องกอน ได้รับผลกระทบ 79 ครัวเรือน และโซนที่ติดกับลำน้ำน่าน ได้รับผลกระทบ 96 ครัวเรือน

 • พิกัดจุดเสี่ยง/จุดปัญหา

จุดที่ 1 ดอยท่า

สีเหลืองคือบริเวณดอยท่า

น้ำท่วมสูง ประมาณ 3 เมตร ท่วมทุกปี  พื้นที่ดินที่เกิดจากตะกอนริมน้ำน่าน ไหลเข้าท่วมหมู่บ้านอาฮาม

บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 96 หลังเรือน ท่วมน้ำขังนาน 2 วัน ได้รับน้ำหนุนจากลำน้ำน่าน

จุดที่ 2 ท่อลอดถนน จากห้วยร่องกอน

สร้างบ้านลุกล้ำลำห้วย

น้ำไหลจากลำห้วยร่องกอนไม่สามารถไหลข้ามถนน น่าน-ทุ่งช้าง ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบริเวณทางทิศใต้ ได้รับความเสียหาย กว่า 79 หลังคาเรือน  สาเหตุมาจากท่อทางน้ำเข้า 4×4 เมตร ทางน้ำออก 2×2 เมตร ลำห้วยร่องกอน ฝั่งทิศตะวันตกมีขนาดเล็ก มีสิ่งขวางน้ำ

 • จุดสีแดงท่วม สูงกว่า 1 เมตร
 • จุดสีเหลือง ท่วมสูงกว่า 50 – 100 เซนติเมตร
 • สีเหลือง ท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตร

จุดที่ 3 บ่อเก็บน้ำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม. ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก ท่วมประมาณ 50 เซนติเมตร

ภาพอธิบายอ่างเก็บน้ำโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ใช้ในการเกษตรและน้ำใช้ ก่อนไหลลงสู่ห้วยร่องกอน รับน้ำจากห้วยธนู ด้านบนทางทิศตะวันออกเป็นป่าชุมชน เนื้อที่ประมาณ 1000 ไร่

 1. อ่างเก็บน้ำห้วยธนู

รับน้ำจากป่าชุมชน ก่อนไหลไปสู่ห้วยธนูเข้าสู่อ่างเก็บน้ำโรงเรียน

ข้อมูลผู้ร่วมสำรวจ

 • จิรศักดิ์  นิลคง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาฮาล 081-034-1702
 • สนั่น ยศหล้า. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาฮาล

*เอกสารส่วนหนึ่งของการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทาง/แผนการลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติ ระดับพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน” โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562