[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาหนุน 1 หมู่ที่ 1 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน

บ้านนาหนุน1 หมู่ที่ 1  หนึ่งในหมู่บ้านจากทั้งหมด 8 หมู่ของตำบลแสนทอง  อยู่ในความปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง

สภาพภูมิศาสตร์มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำยาว  ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา และปลูกพืชไร่อายุสั้นในช่วงฤดูแล้ง จำพวก ข้าวโพด ยาสูบ 

2. อาณาเขต

ทิศเหนือ            ติดต่อ บ้านวังทอง หมู่ที่ 1ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

ทิศใต้                ติดต่อ บ้านเชียงแล  ตำบลริม  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก      ติดต่อ  แม่น้ำยาว

ทิศตะวันตก        ติดต่อ บ้านฮวก  หมู่ที่ 4  ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

3. จำนวนประชากรและครัวเรือน

            บ้านนาหนุน1มีประชากร  884  คน รวม  288 ครัวเรือน 

4. สถานที่สำคัญ

            1) องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง

            2) วัดนาหนุน1

            3) โรงเรียนบ้านนาหนุน1 

            4) หอประชุมหมู่บ้าน

            5) ตลาดสด

            6) ป่าสุสาน

            7) ป่าชุมชน 

5. ผังวาดชุมชนแสดงพื้นที่น้ำท่วม/ดินโคลนถล่ม

6. เส้นทางน้ำ

เส้นทางการไหลของน้ำที่ไหลเข้าท่วมหมู่บ้านนาหนุน1 ประกอบด้วย 2 ทางหลัก คือ 

เส้นทางที่ 1  บริเวณริมแม่น้ำยาว พื้นที่ด้านตะวันออกของหมู่บ้านติดริมแม่น้ำยาว ทำให้ ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่มากในช่วงฤดูฝนในทุกปี ไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ โดยระดับน้ำจะสูงราว 1-2 เมตร     

เส้นทางที่ 2  บริเวณเขตรอยต่อหมู่บ้านเชียงแล ตำบลริมเป็นผลจากระดับน้ำน่านสูงล้นตลิ่งและหลากเข้าร่วมหมู่บ้านเชียงแลไหลต่อมายังพื้นที่บ้านนาหนุนผ่านพื้นที่เกษตรเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัย

            ทั้งนี้หากปริมาณแม่น้ำน่านสูงและระดับแม่น้ำยาวมาก จะทำให้ระดับน้ำท่วมในพื้นที่สูงขึ้น  

7. พื้นที่เสี่ยง 

             บ้านนาหนุนน้ำท่วมสูงบริเวณพื้นที่เกษตรและกลุ่มบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในเขตเชื่อมต่อหมู่บ้านเชียงแล  และติดกับแม่น้ำยาว มีจำนวนราว 100 หลังคาเรือน โดยระดับน้ำท่วมสูงในปี 2549 สูงราว 3 – 4 เมตร ซึ่งต้องอพยพผู้คนไปยังจุดอพยพ 2 แห่ง คือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง และโรงเรียนบ้านนาหนุน 1  และในทุกปีพื้นที่ริมแม่น้ำยาวน้ำท่วมราว 1 – 2 เมตร นาน 1 – 2 วัน 

8. ผลกระทบ

            พื้นที่การเกษตรของบ้านนาหนุน1 ได้รับความเสียหายจำนวน 300 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นนาข้าว และข้าวโพด  ในปี 2549 พื้นที่เกษตรเสียหายราว 500 – 600 ไร่ 

            สำหรับที่อยู่อาศัย ในปี 2549 ท่วมทั้งพื้นที่และต้องอพยพไปยังจุดปลอดภัย 

9. การจัดการภัย

  • ก่อนภัย   ชุมชนสังเกตปริมาณฝน และความต่อเนื่องของฝน หากตกต่อเนื่อง 2 วัน 2 คืน เริ่มเฝ้าระวังและเตรียมเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง ส่วนหนึ่งคือการแจ้งข่าวสารจากผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งรับทราบข้อมูลจากกลุ่มไลน์ของ ปภ. 
  • ระหว่างเกิดภัย มีการช่วยเหลือโดยทหาร ตชด.ในการขนย้ายสิ่งของ  ด้าน อบต. สนับสนุนด้านอาหาร ถุงยังชีพ หมู่บ้านมีเรือนท้องแบน 2 ลำ และเรือยาวสำหรับแข่งอีก 3 ลำ  ส่วน อบต.มี 1 ลำ  ในช่วงเกิดภัย อบจ.ส่งเรือมาสนับสนุนเพิ่มเติม สำหรับในปี 2549 มีปัญหาในการสื่อสารโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ 
  • หลังเกิดภัย การฟื้นฟูด้วยการทำความสะอาดบ้านเรือน โดยมีหน่วยทหาร ตชด.ร่วมทำความสะอาด นอกจากนี้มีสำรวจและจ่ายค่าชดเชยความเสียหายด้านการเกษตร 

10. ข้อเสนอแนะ

  • การติดตั้งสัญญาณเตือนภัยน้ำท่วม บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยาว 1 แห่ง 
  •  จัดสร้างกำแพงบริเวณริมแม่น้ำยาวเพื่อกั้นน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่

11. พิกัดพื้นที่

            จัดเก็บพิกัดพื้นที่สำคัญในพื้นที่บ้านนาหนุน จำนวน 3 จุด

จุดที่ 1 เส้นทางน้ำเข้าหมู่บ้านจุดแรกจากริมแม่น้ำยาว บริเวณสวนสาธารณะชุมชนก่อนจะไหลข้ามถนนเข้าท่วมวัด และชุมชนบริเวณนั้น

จุดที่ 2 เส้นทางน้ำเข้าท่วมกลุ่มบ้านเสี่ยงบริเวณริมแม่น้ำยาว โดยไหลเอ่อจากแม่น้ำยาวเข้าท่วมถนนเชื่อมต่อถนนหลักซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ

จุดที่ 3 เส้นทางน้ำเข้าท่วมหมู่บ้านผ่านทุ่งนาพื้นที่รอยต่อบ้านเชียงแล

12. ข้อมูลผู้ร่วมสำรวจ

            1) คุณสมเกียรติ  ใบยา โทร 09-3139-0702

            2) คุณเอกณะรินทร์  ใบยา โทร 09-1852-7469

จำนวนสมาชิกกลุ่ม  4 คน 

*เอกสารส่วนหนึ่งของการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทาง/แผนการลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติ ระดับพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน” โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562