[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน

             หมู่บ้านมีพื้นที่สูง สลับกับพื้นที่ราบ ชาวบ้านปลูกใบยาสูบในฤดูแล้ง

2. ที่ตั้ง

            ทิศเหนือ            ติดต่อ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4 ตำบลผาตอ

            ทิศใต้                ติดต่อ  บ้านวังทองหมู่ที่ 1 ตำบลผาตอ

            ทิศตะวันออก      ติดต่อ  ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง ?

            ทิศตะวันตก        ติดต่อ  แม่น้ำยาว

3.จำนวนประชากรและครัวเรือน

            มีประชากร 822 คน  รวม 208 ครัวเรือน 

4. สถานที่สำคัญ

            1. วัดแหน2 

            2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาตอ

            4. หอประชุมหมู่บ้าน 

            5. ร้านธงฟ้า

5. แผนที่แสดงพื้นที่อุทกภัย

6. ทิศทางน้ำ

            เส้นทางการไหลของน้ำที่ไหลเข้าท่วมหมู่บ้าน ประกอบด้วย 2 ทางหลัก คือ 

                        เส้นทางที่ 1 ป่าภูเขา  และน้ำจาก 2 ห้วย  คือ ห้วยฮ่าง และห้วยดีหมี หากฝนตกหนักต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง น้ำจะไหลบ่าจากภูเขาลงสู่พื้นที่เกษตรซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ รวมถึงบ้านเรือนใกล้เคียง ก่อนจะไหลข้ามถนนท่าวังผา-เชียงคำผ่านท่อระบายของถนนไปยังกลุ่มบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ติดถนนแหน 1  

                        เส้นทางที่ 2 ห้วยมะหลอด น้ำจะไหลผ่านถนนบ้านแหน2 – บ้านวังม่วง อำเภอปัว  ไหลผ่านหอประชุมหมู่บ้าน และไหลตามพื้นที่ต่ำตามแนวถนนท่าวังผา-เชียงคำ ไปสมทบกับน้ำในจุดที่ 1 

7. พื้นที่เสี่ยง 

            บริเวณพื้นที่บ้านบริเวณถนนท่าวังผา-เชียงคำ  และกลุ่มบ้านฝั่งถนนแหน

            พื้นที่การเกษตรบริเวณหใกล้ห้วยฮ่างและห้วยดีหมีมีท่อระบายน้ำ ปัจจุบันท่อตันเนื่องจากดินอุดตัน ทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกไปได้ 

8. ผลกระทบอุกภัย

บ้านแหน 2 มีพื้นที่เสี่ยงภัย  ใกล้ถนนสายหลัก จากท่าวังผา-เชียงคำ และถนนเชื่อมท่าวังม่วง บ้านแหนสอง เมื่อฝนตกหนักบนเขาน้ำไหลทะลักลงมา มีอุโมงค์ถนนที่น้ำไหลไม่ทัน  ห้วยฮ่างและ ห้วยดีหมีไหลมาพร้อมกัน ระบายไม่ทันจึงท่วมหมู่บ้านที่อยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อของท่อทั้งด้านบนและล่าง กระทบมากเพียงฝนตตกต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงน้ำท่วมในระดับ 2-3 เมตร ลักษณะน้ำล้นถนนท่วมบ้านอีกฝั่งหนึ่ง ส่วนพื้นที่ด้านใต้หอประชุม และวัดไม่รุนแรง    

9. พิกัดพื้นที่สำรวจ

จุดที่ 1

จุดที่ 2

*เอกสารส่วนหนึ่งของการประชุมปฏิบัติการ  “การพัฒนาแนวทาง/แผนการลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติ ระดับพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน” โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562