[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน

 ภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูงมีภูเขาล้อมรอบ ประกอบอาชีพอาชีพ เกษตรกรรม ปลูกมะม่วง ลำไย ลิ้มจี้

2. อาณาเขต

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ ป่าชุมชน อำเภอนาไร่หลวง จังหวัดน่าน

ทิศใต้                ติดต่อกับ บ้านน้ำโมง ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ อำเภอนาไร่หลวง จังหวัดน่าน

3. จำนวนประชากรและครัวเรือน 

จำนวนครัวเรือน 313 หลังคาเรือน  จำนวนประชากร 2,091 คน

4. สถานที่สำคัญ

1)  โรงเรียนบ้านสบเป็ด

  • โบสถ์คริสตจักรบ้านสบเป็ด

5.ผังวาดชุมชนแสดงพื้นที่น้ำท่วม/ดินโคลนถล่ม

6.เส้นทางน้ำ

แหล่งน้ำที่สำคัญ คือ น้ำยาว, ห้วยตั้งห้อง

7.พื้นที่เสี่ยง

บ้านสบเป็ดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่ม เมื่อมีฝนตกหนัก

8. ผลกระทบ

บ้านที่เฝ้าระวังดินโคลนถล่มกว่า30 หลังคาเรือน

9.การจัดการภัย

ทาง อบต.ผาตอได้ลงสำรวจพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มเฝ้าระวังในช่วงที่ฝนตกหนัก

10. ข้อเสนอแนะ

………………………

11. พิกัดพื้นที่

จุดที่ 1 พื้นที่เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม ฝั่งริมน้ำยาว

บ้านเรือนที่เฝ้าระวังกว่า20 หลังเรือน ลักษณะการตั้งบ้านเรือนริมผา เป็นชั้นทำให้เสี่ยงต่อดินโคลนถล่มเมื่อมีฝนตกหนัก

บ้านตั้งอยู่บริเวณเขา
ทางซ้ายของบ้านเป็นหน้าผาสูง ติดกับลำน้ำยาว
การตั้งบ้านเรือนลักษณะนี้อยู่หลายหลังคาเรือน
การตั้งบ้านเรือนลักษณะนี้อยู่หลายหลังคาเรือน
ดินจากข้างบนจะไหลลงมาชนกับกำแพง เมื่อมีฝนตกติอต่อกัน
  จุดสีแดง คือ บ้านเรือนที่เฝ้าระวัง

เมื่อเอามาเปรียบเทียบกับแผนที่ Google maps จะเห็นว่าทางซ้ายจะเป็นลำน้ำยาวซึ่งไม่มีผลกระทบต่อครัวเรือน ที่มีผลกระทบคือการตั้งบ้านเรือนที่เปรียบแปลงไป

  1. พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มฝั่งทางเหนือของหมู่บ้านสบเป็ด
บริเวณนี้เคยเกิดดินโคลนถล่มเมื่อ ปี 2561 บ้านเรือนที่เฝ้าระวังกว่า 10 หลังเรือน พื้นที่เคยดินโคลนถล่มเมื่อปี 2561
บริเวณนี้เคยเกิดดินโคลนถล่มเมื่อ ปี 2561 บ้านเรือนที่เฝ้าระวังกว่า 10 หลังเรือน พื้นที่เคยดินโคลนถล่มเมื่อปี 2561
บริเวณนี้เคยเกิดดินโคลนถล่มเมื่อ ปี 2561 บ้านเรือนที่เฝ้าระวังกว่า 10 หลังเรือน พื้นที่เคยดินโคลนถล่มเมื่อปี 2561
น้ำกัดเซาะ เมื่อฝนตกหนัก
  • เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม

มีหินขนาดใหญ่ที่หลังบ้านกลิ้งลงมาทับบ้านเรือน

ภาพหินที่กำลังจะถล่มมาทับบ้านเรือน
ภาพหินที่กำลังจะถล่มมาทับบ้านเรือน

12.ข้อมูลผู้ร่วมสำรวจ

ผู้ใหญ่บ้านสบเป็ด สมพงษ์ ยืนยงกุล 088-400-2964

บันทีกข้อมูลโดย ปาลิต วรพงศ์พิบูลย์ PalitLDI@gmail.com

*เอกสารส่วนหนึ่งของการประชุมปฏิบัติการ  “การพัฒนาแนวทาง/แผนการลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติ ระดับพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน” โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562