วิสาหกิจชุมชนมาบไร่รีไซเคิลขยะเพื่อสังคม จ.ชลบุรี

ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 สืบเนื่องจากการพูดคุยในเวที ทำให้เกิดการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจถึงการจัดการขยะ ในแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ ตลอดจนการพัฒนาเป็นโรงแยกขยะจากพลังงงานทดแทน

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, ศปจ.ตราด และผู้ที่สนใจ ทำความเข้าใจถึงระบบ Supply ของระบบการจัดการขยะ โดยมี นายก อบต. มาบไร่ และ เจ้าของโรงงานได้ทำการอธิบาย

การจัดการขยะในพื้นที่ให้เอกชนเข้ามาจัดการตั้งแต่เก็บขยะ เก็บเงิน เรื่องรถขยะ คนเก็บขยะ มาส่งที่โรงแยะขยะเพื่อแยกเป็นขยะอินทรีย์และอนินทรีย์ โดยพลาสติกจะถูกส่งขายไปโรงงานปูนเพื่อทำการเผา ส่วนอินทรีย์จะถูกทำเป็นดินและปุ๋ย