กำหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก่อตั้งสมัชชาองค์กรภาคประชาสังคม”

วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบอลรูม ๒-๓ ชั้น ๖ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

โครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๐๘.๓๐ –๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน รับเอกสาร

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.      กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม  

โดย ดร.วณี  ปิ่นประทีป ที่ปรึกษาโครงการเสริมศักยภาพภาคประชาสังคมฯ

  • ช่วงที่ ๑ : การประชุมสมัชชาองค์กรภาคประชาสังคม

๐๙.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.      นำเสนอสาระสำคัญของ (ร่าง) ธรรมนูญสภาประชาสังคมไทย พ.ศ. …. รับฟังความคิดเห็นและมีมติ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.        รับประทานอาหารกลางวัน

  • ช่วงที่ ๒ :กองทุนประชาสังคมระดับจังหวัด

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.      รายงานสถานการณ์ภาพรวมกองทุนพัฒนาสังคมระดับจังหวัดทั่วประเทศ และแบ่งกลุ่มย่อย วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มกองทุนประชาสังคมจังหวัด

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.        สรุปผลการประชุมภาพรวมกองทุนพัฒนาสังคม

๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.        รับประทานอาหารเย็น

  • ช่วงที่ ๓ : TD Forum

๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.       การบรรยาย สถานการณ์บ้านเมือง สภาประชาสังคมไทย และการรวบรวมรายชื่อเสนอกฎหมาย (ร่าง) พ.ร.บ. การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. …..

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

  • ช่วงที่ ๔ : แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไป

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.        การวางแผนรวบรวมรายชื่อ เสนอกฎหมายฯ

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.        การวางแผนการบริหารจัดการ

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.       สรุปและปิดประชุม

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.        รับประทานอาหารกลางวัน