[VDO] การบริหารจัดการภัยพิบัติในยุคของความเสี่ยงใหม่ พื้นที่จังหวัดน่าน

การดำเนินงานภายใต้ โครงการวิจัย “พัฒนากลไกภาคีความร่วมมือเพื่อลดทอนความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมดินโคลนถล่มระดับพื้นที่ด้สนการใช้ระบบข้อมูลและความรู้เชิงปฏิบัติการ”

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมและความเสี่ยงภัยพิบัติ

องค์กรร่วมศึกษาและดำเนินงาน

  • อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
  • เครือข่าย 8 อบต. ศูนย์ดำเนินงานป้องกันภัยพิบัติ อ.เวียงสา จ.น่าน
  • เครื่อข่ายดำเนินงานลดความเสี่ยงภัยพิบัติระดับพื้นที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
  • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดน่าน
  • ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • ศูนย์เชื่อมโยงความรู้และวิจัยนวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
  • สถาบันพัฒนาประชาสังคม