คําประกาศเจตนารมณ์ การก่อตั้งสภาประชาสังคมไทย (๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

ด้วยกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนตามความหมายของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมาย SDG-17 คาดหวังว่าภาคประชาสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆเรื่อง

แต่ประเทศไทยในปัจจุบัน ยังมีข้อจำกัดในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับภาครัฐ ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนกับองค์กรในภาคธุรกิจ เช่นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคาร สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์กรสภาวิชาชีพหรือสมาคมองค์กรที่มีการจัดตั้งโดยมี พ.ร.บ. เฉพาะรองรับหรือองค์กรที่มีลักษณะเป็นภาคประชาสังคมที่จัดตั้งโดยภาครัฐทั้งหลาย นับวันองค์กรภาคประชาสังคมในส่วนที่เป็นอิสระ จะยิ่งถูกกันออกไป ทำให้เกิดช่องว่าง และ SDG เป้าหมายที่ 17 จึงยิ่งห่างออกไปด้วย ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่

“ประชาสังคม” เป็นกลุ่มของประชาชนหรือพลเมืองผู้มีจิตสำนึกคุณธรรมเพื่อส่วนรวม ที่รวมตัวกันเป็นคณะบุคคล องค์การพัฒนาเอกชน หรือองค์กรเอกชนอื่น ด้วยความสมัครใจ เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ

ในสภาพความเป็นจริงนั้น องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยมี ความแตกต่างหลากหลายกันเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมายภารกิจแนวคิดทฤษฎี อุดมการณ์ความเชื่อ ตลอดจนแนวทางการทำงาน ฯลฯ  ทั้งยังขาดการจัดตั้งองค์กรหรือกลไกที่จะสนับสนุนและบริหารจัดการ ให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดดังกล่าว เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมจากทั่วประเทศที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ จึงมีมติให้มีการจัดตั้ง“สภาประชาสังคมไทย” สำหรับเป็นพื้นที่กลางและเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในทุกรูปแบบ โดยมีเจตนารมณ์ ดังนี้

๑. สภาประชาสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นสถาบันที่สามารถเป็นตัวกลางและเป็นกลไกเชื่อมโยง สานพลังองค์กรภาคประชาสังคมที่หลากหลาย ให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๒. สภาประชาสังคมไทย ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นตัวแทนจากภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมที่หลากหลาย ทั้งองค์กรชุมชนฐานราก, องค์กรพัฒนาเอกชนอิสระ,องค์กรสาธารณประโยชน์, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, สมาคมขององค์กรปกครองท้องถิ่น, องค์กรวิชาชีพ และกลุ่มอาชีพต่างๆ จึงมีสถานะความเป็นสถาบันตัวกลางและเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และอื่นๆ

๓. สภาประชาสังคมไทย จักรักษาบุคลิกภาพในความเป็นอิสระ การเป็นพันธมิตรการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการทางปัญญา องค์กรการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และการพึ่งตนเอง

๔. สภาประชาสังคมไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเป็นประจำทุกปี จะจัดทำธรรมนูญสภาประชาสังคมเพื่อใช้เป็นหลักการร่วมกันในการทำงานส่วนรวมและเป็นกรอบในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งงานสมาชิกสัมพันธ์และงานระบบฐานข้อมูลกลาง  

ประกาศ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงนามผู้แทนเครือข่ายองค์กร ผู้ร่วมก่อตั้งสภาประชาสังคมไทย

 1. มูลนิธิปันสุข จังหวัดนครปฐม
 2. ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 3. สมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์สุขภาวะลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 4. สภาองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี
 5. ชมรมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสมุทรปราการ
 6. สมาคมสถาบันพัฒนาศักยภาพสมุทรสาคร
 7. เครือข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดสระบุรี
 8. สภาทนายความ จังหวัดสระบุรี
 9. สถาบันพัฒนาประชาสังคมภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี
 10. สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 11. สมาคมสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 12. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรี
 13. มูลนิธิโพธิศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี
 14. สมาคมพลเมืองนนท์ จังหวัดนนทบุรี 
 15. สมาคมชุมชนโชติกา จังหวัดชลบุรี
 16. องค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท
 17. สมาคมพลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 18. สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเกาะหวายอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
 19. สมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง
 20. ศูนย์ประสานงานชุมชน จังหวัดระยอง (ศปจ.ระยอง)
 21. สมาคมพหุภาคีพัฒนาประชาสังคมจันทบุรี
 22. ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี
 23. สมาคมพลเมืองจิตอาสา จังหวัดตราด
 24. สมาคมกรุงเก่าเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 25. หลักประกันสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 26. สมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์สุขภาวะสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 27. สมาคมพลเมืองอาสาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 28. สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี
 29. สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะสังคม จังหวัดอ่างทอง
 30. สมาคมพลเมืองอาสาพัฒนาปราจีน
 31. สมาคมพลเมืองอาสาฉะเชิงเทรา
 32. สมาคมเศรษฐกิจเครือข่ายและพลังงานทางเลือก จังหวัดสระแก้ว
 33. สมาคมสานพลังภาคีเครือข่าย จังหวัดชัยนาท
 34. สมาคมสร้างเสริมพลังสังคมราชบุรี
 35. สภาองค์กรชุมชนตำบลรั้วใหญ่ อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 36. สมาคมคนพิการด่านช้างผู้ค้าสลากรายย่อย
 37. สมาคมสถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์
 38. สมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
 39. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 40. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุตรดิตถ์จำกัด
 41. สภาองค์กรชุมชนตำบลชัยจุมพล จังหวัดอุตรดิตถ์
 42. สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์
 43. สมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 44. สถาบันการจัดการความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสังคมไทย จังหวัดเชียงใหม่
 45. มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 46. สมาคมสื่อภาคพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่
 47. มูลนิธิสายสัมพันธ์  จังหวัดเชียงใหม่
 48. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 49. สภาองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 50. สภาเกษตรกรตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 51. สภาองค์กรชุมชนตำบลปางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 52. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 53. มูลนิธิฮักเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 54. สมาคมพัฒนาชุมชนยั่งยืน จังหวัดนครสรวรรค์
 55. สมาคมภาคีพัฒนาจังหวัดแพร่ เครือข่ายคนฮักแป้  จังหวัดแพร่
 56. สมัชชาจังหวัดแพร่
 57. สมาคมสุขปัญญา  จังหวัดพิษณุโลก
 58. สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก
 59. สมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน สมัชชาสุขภาพ จังหวัดลำพูน
 60. บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดเชียงราย
 61. สภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย ป่าไม้พลเมือง/บ้านมั่นคง/ที่ดินทำกิน จังหวัดเชียงราย
 62. มูลนิธิสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพัฒนา จังหวัดเชียงราย
 63. สมาคมตากสานพลังภาคีพัฒนา จังหวัดตาก
 64. ศูนย์ประสานงาน จังหวัดตาก
 65. มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 66. สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง
 67. เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง
 68. ศูนย์ประสานงานพลเมืองอาสาเพื่อสุขภาวะจังหวัดลำปาง
 69. สมาคมคนรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
 70. สมาคม ศปจ.แม่ฮ่องสอน
 71. มูลนิธิกำแพงพลเมือง
 72. สมาคมตากสานพลังภาคีพัฒนา
 73. สมาคมหมออนามัยจังหวัดกำแพงเพชร
 74. สมาคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร
 75. สมาคมประชาสังคมโคราช
 76. บุรีรัมย์ฟอรั่ม จังหวัดบุรีรัมย์
 77. สภาพลเมืองจังหวัดสุรินทร์
 78. มูลนิธิเพื่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์
 79. มูลนิธิพัฒนาภาคีจังหวัดสุรินทร์
 80. เครือข่ายสตรีไทยจังหวัดสุรินทร์
 81. เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองจังหวัดสุรินทร์
 82. เครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์
 83. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์
 84. พัฒนาสตรีจังหวัดสุรินทร์
 85. องค์กรงดเหล้าภาคอีสานจังหวัดสุรินทร์
 86. สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์
 87. สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์
 88. สมาคมเครือข่ายสวัสดิการชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
 89. สภาองค์กรชุมชน จังหวัดมหาสารคาม
 90. สภาฮักแพงเบิ่งแยงคนสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 91. สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดยโสธร
 92. สมาคมสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดยโสธร
 93. องค์กรบริหารส่วนตำบลจังหวัดเลย
 94. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู
 95. คณะทำงานขับเคลื่อนสภาพลเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 96. มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า  จังหวัดขอนแก่น
 97. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จังหวัดขอนแก่น
 98. สภาองค์กรชุมชน จังหวัดขอนแก่น
 99. สิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
 100. สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
 101. ชมรมผู้สื่อสารจังหวัดชัยภูมิ
 102. ไทยแลนด์บิ๊กมูฟ จังหวัดชัยภูมิ
 103. สมาคมพลเมืองอาสาสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะนครพนม
 104. สมาคมเครือข่ายมุกดาหารเมืองสามธรรม
 105. ขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ
 106. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 107. สมาคมพัฒนาประชาสังคมไท​สกล จังหวัดสกลนคร
 108. พลเมือง​อาสาประชารัฐ เพื่อสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด
 109. หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
 110. สมาคมพัฒนาสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด
 111. ศูนย์ประสานภาคีพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (ศปจ.) 
 112. สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน จังหวัดหนองคาย
 113. สภาองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
 114. มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
 115. สมัชชาสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ
 116. สภาองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
 117. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ และ เครือข่ายบริษัทประชารัฐจิตสามัคคีจังหวัดบึงกาฬ
 118. สมาคม ฮ่วมใจ ไทบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 119. สมาคมเศรษฐกิจเครือข่ายและพลังงานทางเลือก จังหวัดสระแก้ว
 120. สมาคม “ตนฮักถิ่น” อำนาจเจริญ
 121. ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จังหวัดอำนาจเจริญ
 122. สมาคมประชาสังคมจังหวัดเลย (ศูนย์ประสานงานภาคประชาสังคมจังหวัดเลย)
 123. สมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย
 124. สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช
 125. สมาคมชุมชนสร้างสุขจังหวัดระนอง
 126. สมาคมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดพัทลุง
 127. สมาคมสถาบันประชาคมภูเก็จ
 128. สภาวัฒนธรรมอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
 129. ประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา
 130. สมาคมสตรีอาสาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 131. สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดปัตตานี
 132. สมาคมสานพลังประชารัฐจังหวัดชุมพร
 133. สมาคมประชาสังคมตรัง
 134. มูลนิธิประชาคมเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี
 135. สมาคมผู้บริโภคสตูล
 136. สมาคมสภาเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดนราธิวาส (สสปจ.)
 137. มูลนิธิเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน (มรดก.)
 138. มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม
 139. สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง (สxส)