สภาประชาสังคมไทย ยื่น 14,312 รายชื่อ เสนอกฎหมาย มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมจากพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร เครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จํานวน 139 องค์กร ได้ร่วมกันก่อตั้งเป็น “สภาประชาสังคมไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เครือข่ายสภาประชาสังคมทั่วประเทศ ได้รวบรวมรายชื่อประชาชนจํานวน 14,312 รายชื่อ เพื่อเสนอ(ร่าง) พ.ร.บ. การเสริมสร้าง วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. …. ต่อประธานรัฐสภา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.45 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายพลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันแถลงข่าวเรื่อง ”

การขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองในเชิงสร้างสรรค์” พร้อมรับหนังสือจากนายชำนาญ วัฒนศิริ ประธานกรรมการสภาประชาสังคมไทย, นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์, นายสหัส อมรรัตนานนท์, นายเจริญ อัศวรุ่งเรืองชัย และคณะ

เพื่อขอให้วุฒิสภาช่วยผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. ….

โดยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภาประชาสังคมไทยที่ให้ความสำคัญและช่วยผลักดันในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะร่างกฎหมายการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่เครือข่ายได้รวบรวมรายชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน จำนวน 14,312 คน ต่อประธานรัฐสภาไปก่อนหน้านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ซึ่งทางวุฒิสภาให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาโดยตลอด และได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญด้านพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ด้านนายพลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า การเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากร่างกฎหมายมีความสำคัญที่มุ่งเสริมสร้างประสานความร่วมมือระหว่างในระดับต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม